exchange offer green background in modern style


Tydens die Algemene Jaarvergadering, gehou op 13 Oktober 2022 om 18:00, waartydens die begroting vir 2023 aan ouers voorgelê is, is die onderstaande resolusie, deur die ouers teenwoordig, aanvaar en goedgekeur:

Skoolgeld verhoog met: R1500/leerder per jaar. Dit is dus ʼn 5.1%verhoging. Skoolgeld word verhoog van R29 500/leerder vir 2022 tot R31 000/leerder vir 2023.

  1. Alle leerders uit ‘n gesin betaal vol skoolgeld. As gevolg van wetgewing sal daar nie familie-korting aan die 3de en 4de kinders gegee kan word nie. Die ouers mag slegs subsidie gegee word indien ouers aansoek doen en daarvoor kwalifiseer.
  2. Let asseblief daarop dat alle ouers ‘n minimum bedrag van R1 500 per leerder vir die jaar moet betaal ongeag daarvan of u kwalifiseer vir een of ander vorm van korting soos bv. pleegsorg-, vroeë betaling kortings of kwalifiseer vir subsidie. Hierdie R1 500 vorm deel van die skoolgeld. Indien u kwalifiseer vir ‘n korting of vir subsidie, sal die korting/subsidie dus bereken word op R1 500 minder as die goedgekeurde skoolfonds.
  3. Leerders in pleegsorg word onthef van skoolgeldbetaling. Voldoende bewyse moet ingedien word.
  4. Interne departementshoofde en departementele personeel sal vergoed word vir addisionele werk en -verantwoordelikhede wat gelewer word en is onderhewig aan Artikel 38 A goedkeuring.
  5. Skoolgeld is vooruitbetaalbaar vir die jaar. Ouers kan egter ‘n reëling met die skool tref om die bedrag maandeliks soos volg af te betaal.

Indien ouers verkies om maandeliks in 2023 te betaal moet betaling soos volg geskied:

Eerste betaling voor einde Januarie:  R2 000-00/leerder
Tien paaiemente vanaf Februarie – November: R2 900-00/leerder
(Altesaam is daar 11 betalings wat gemaak word)

* Ouers wat die volle skoolgeld vir 2023 teen einde Januarie, Februarie of Maart betaal, kwalifiseer vir ʼn persentasie (%) afslag. Ouers sal net vir afslag kan kwalifiseer indien alle agterstallige geld, wat aan die skool verskuldig is, ten volle betaal is. Die % afslag werk soos volg: (Afslag word bereken op R31 000 – R1 500 = R29 500. Sien punt c.)

Teen 31 Januarie betaal = 10% afslag = R2 900
R29 500 – 10% = R26 550 + R1500 = R 28 050
Teen 28 Februarie betaal = 8% afslag = R2 360
R29 500 – 8% = R27 140 + R1500 = R 28 640
Teen 31 Maart betaal = 6% afslag = R1 770
R29 500 – 6% = R27 730 + R1500 = R 29 230

Leerders wat agtste vakke aanbied, betaal ‘n addisionele R1 500-00/vak.

Elke leerder bring aan die begin van die jaar twee rieme papier skool toe.

Die beheerliggaam mag uitgawes rondskuif tussen begrotingsitems indien omstandighede dit sou vereis op voorwaarde dat die totale bedrag begroot vir uitgawes nie oorskry word nie.

Subsidieaansoeke sluit op 31 Maart 2023. Ouers wat aansoek doen vir subsidie sal nie kan kwalifiseer vir afslag soos genoem by punt (*) nie.

Agterstallige skoolgelde: Indien skoolgeld teen 31 Maart nog nie ten volle betaal is of op datum is nie (subsidie toegestaan ingesluit), word ‘n finale aanmaning gestuur voor einde April. Ouers wat agter raak met skoolgeld sal oorhandig word. Redes vir oorhandiging aan Prosperitas is soos volg: (Agterstallige ouers word op 31 Julie oorhandig)

Ouers wat subsidie ontvang en agterstallige skoolgeld het soos genoem by punt (2).

  • Agterstallig is met skoolgeld en geen reëlings getref of belofte gemaak het om op datum te wees teen die einde van die jaar nie.
  • Indien belofte of reëling nie teen die sperdatum van die ouer gehou word nie, word volle bedrag oorhandig aan Prosperitas.

Vriendelike groete

Comments are disabled.