Neem asb kennis van die verandering in
ons bank besonderhede.

Stuur bewys van betaling na gsfinance2@gelofte.co.zaen gebruik u kind se toelatingsnommer as verwysing.

Gelofte maak gebruik van die Karri toepassing vir extra gelde per geleentheid.

Skoolgeld vir 2024:  R33 400 per leerder

 1. Alle leerders uit ‘n gesin betaal vol skoolgeld. As gevolg van wetgewing sal daar nie familie-korting gegee word nie. Indien ouers kwalifiseer, mag ouers aansoek doen vir skoolgeld vrystelling.
 2. Alle ouers moet ‘n minimum bedrag van R1 500 per leerder vir die jaar betaal ongeag daarvan of u kwalifiseer vir vrystelling of afslag. Hierdie R1 500 vorm deel van die skoolgeld. Indien u kwalifiseer vir vrystelling of afslag, sal die vrystelling dus bereken word op R1 500 minder as die goedgekeurde skoolfonds. (Neem kennis dat ouers aansoek moet doen vir vrystelling van skoolgeld. Vrystelling beteken dat ouers slegs ʼn persentasie verminderde bedrag skoolgeld sal betaal.)
 3. Leerders in pleegsorg word onthef van skoolgeldbetaling. Voldoende bewyse moet ingedien word.
 4. Interne departementshoofde en departementele personeel sal vergoed word vir addisionele werk en -verantwoordelikhede wat gelewer word en is onderhewig aan Artikel 38 A goedkeuring.
 5. Skoolgeld is vooruitbetaalbaar vir die jaar. Ouers kan egter ‘n reëling met die skool tref om die bedrag maandeliks soos volg af te betaal.

Indien ouers verkies om maandeliks in 2024 te betaal moet betaling soos volg geskied:

Eerste betaling voor einde Januarie:  R2 400-00/leerder
Tien paaiemente vanaf Februarie – November: R3 100-00/leerder
(Altesaam is daar 11 betalings wat gemaak word)

* Ouers wat die volle skoolgeld vir 2024 teen einde Januarie, Februarie of Maart betaal, kwalifiseer vir ʼn persentasie (%) afslag. Ouers sal net vir afslag kan kwalifiseer indien alle agterstallige geld, wat aan die skool verskuldig is, ten volle betaal is. Die % afslag werk soos volg: (Afslag word bereken op R33 400 – R1 500 = R31 900. 

Teen 31 Januarie betaal = 10% afslag = R3 190
R31 900 – 10% = R28 710 + R1500 = R 30 210

Teen 29 Februarie betaal = 8% afslag = R2 552
R31 900 – 8% = R29 348 + R1500 = R 30 848

Teen 31 Maart betaal = 6% afslag = R1 914
R31 900 – 6% = R29 986 + R1500 = R 31 486

 • Leerders wat agtste vakke aanbied, betaal ‘n addisionele R1 500-00/vak.
 • Elke leerder bring aan die begin van die jaar twee rieme papier skool toe.
 • Die beheerliggaam mag uitgawes rondskuif tussen begrotingsitems indien omstandighede dit sou vereis op voorwaarde dat die totale bedrag begroot vir uitgawes nie oorskry word nie.
 • Die Beheerliggaam begroot R1 000 000 vir Kapitale projekte. Dit vorm nie deel van die skoolgeld nie. Die fondse mag slegs vir kapitale projekte aangewend word.
 • Aansoeke vir gedeeltelike- of totale vrystelling van skoolgeld, sluit op 31 Maart 2024. Ouers wat aansoek doen vir vrystelling sal nie kan kwalifiseer vir afslag soos genoem by bogenoemde punt nie.

Agterstallige skoolgelde:

Indien skoolgeld teen 31 Maart nog nie ten volle betaal is of op datum is nie (subsidie toegestaan ingesluit), word ‘n finale aanmaning gestuur voor einde April. Ouers wat agter raak met skoolgeld sal oorhandig word. Redes vir oorhandiging aan Prosperitas is soos volg: (Agterstallige ouers word op 31 Julie oorhandig)

Ouers wat subsidie ontvang en agterstallige skoolgeld het soos genoem by punt (2).

 • Agterstallig is met skoolgeld en geen reëlings getref of belofte gemaak het om op datum te wees teen die einde van die jaar nie.
 • Indien belofte of reëling nie teen die sperdatum van die ouer gehou word nie, word volle bedrag oorhandig aan Prosperitas.