11 Februarie 2021

Geagte Ouer

COVID-19: VEILIGHEIDSMAATREËLS OP DIE SKOOLTERREIN VIR OUERS EN LEERDERS

Vir die eerste twee weke sal leerders per graad of per klas elke tweede dag skool  bywoon. Hierdie infaseringsproses is vanaf 15 Februarie tot 26 Februarie. Die rede hiervoor is dat ons die leerders stelselmatig wil infaseer om sodoende weer gewoond te maak aan alle COVID-reëls en -regulasies. Die leerders en ouers se gesondheid is van uiterste belang.

Daarna, vanaf 1 Maart sal alle leerders die skool daagliks bywoon. Alhoewel die Departement ons toestemming gegee het om gebruik te maak van afskortings, sal ons eers vanaf 1 Maart alle leerders by die skool akkommodeer.  Dit is bestel en word later gedurende Februarie ontvang.

Met dit in gedagte, is dit noodsaaklik dat sekere volhoubare maatreëls in plek gestel word om te verseker dat ons gemeenskap en leerders veilig bly en ons die skooljaar sonder enige verdere onderbrekings kan begin.

Hierdie dokument moet as amptelike riglyne vir GELOFTE SKOOL se reëlings om COVID-19 in 2021 te bekamp, beskou word en alle ander bykomende dokumente wat verwarring kan veroorsaak moet terug verwys na hierdie dokument.

 1. Daar is verskeie maniere hoe ons u kind en die personeel by die skool gaan beveilig.
 • Die skool sal gereeld die was van hande met water en seep, of ‘n handontsmettingsmiddel afdwing.
 • Geen groot byeenkomste soos saalopeninge, sportbyeenkomste, ensovoorts sal by die skool gehou word nie.
 • Sosiale afstand sal gehandhaaf word en fisiese kontak of aanraking soos handdruk sal nie toegelaat word nie.
 • Die skool sal daagliks ontsmet word, met die klem op hoërisiko-oppervlakke soos skoolbanke, stoele, traprelings, deurhandvatsels en badkamers.
 • Daar sal ‘n daaglikse skoonmaakprogram met spesifieke chemikalieë wees en spesifieke prosesse sal gevolg word.
 • Die skool sal vir die onderskeie grade op verskillende tye uitkom.
 • Afskortings sal help om die afstand sover moontlik in klasse tussen leerders te handhaaf. (Vanaf Maart)
 • Leerders moet sover moontlik elke dag by die skool wees. (Vanaf Maart)
 • Leerders en personeel wat siek voel, MOET tuis bly. Hulle moet vir COVID-19 simptome gemonitor word en ook die skool in kennis stel indien die persoon getoets gaan word.
 • Kontak asseblief die skool/graadvoog indien ʼn leerder afwesig is.
 • Alle leerders se temperatuur sal soggens by die parkeerarea (in die voertuig) gemonitor word en hulle sal ‘n paar vrae moet beantwoord alvorens hulle die voertuig mag verlaat om die skoolgebou te betree.
 • Personeel en werkers sal aan die selfde vereistes moet voldoen.
 • Die skool mag geen siek leerders toelaat nie.
 • Die volgende vrae moet eerlik beantwoord kan word.
a)       Is jou koors 38˚C of hoër?
b)       Hoes jy?
c)       Is jou keel seer?
d)       Sukkel jy met asemhaling?
e)       Voel jy swak en uitgeput?
f)        Ervaar jy smaak en reuk probleme?
g)       Het jy diarree?
h)       Was jy in kontak met iemand wat positief getoets is.

 

 

Indien enige twee van die vrae “ja” beantwoord word of enige ander COVID-verwante simptome voorkom, sal die leerder nie toegelaat mag word nie.

 1. Skoolbywoning.

Alhoewel ons versoek dat leerders wat enigsins simptome toon by die huis moet bly, is dit noodsaaklik dat die gesonde leerders wel skool toe kom. Leerders moet asseblief nie onnodig wegbly nie.

ONS VERSOEK DAT OUERS VIR DIE VOLGENDE REDES LEERDERS BY DIE HUIS HOU:

 • U kind is siek of wys COVID-19 verwante simptome.
 • ʼn Ouer/Ouers is siek en wys COVID-19 verwante simptome.
 • ʼn Leerder was, óf in kontak met ʼn persoon wat COVID-19 het, óf ʼn leerder se ouers is in die proses om getoets te word vir COVID-19.

Ons glo dat u die erns van die saak sal sien.

 1. Skooltye.

Die skool se hoofhek word om 06:30 oopgesluit.  Geen leerder mag net afgelaai word nie, aangesien leerders met ʼn hoë temperatuur en/of simptome huis toe moet gaan.

Leerders moet in voertuie wag tot personeel opdaag om die skanderingsproses te begin.

Temperatuur skandering by die voertuie sal plaasvind tussen 06:45 en 07:30. Die skool sal amptelik om 07:30 begin. Indien leerders na 07:30 opdaag, moet leerders saam met hulle ouers aanmeld by die ontvangskantoor om in te teken, hande te ontsmet en om geskandeer te word.

Ons vra vir ouers se samewerking en geduld gedurende die aflaai van leerders. Die ontvangs van leerders gaan ongelukkig ʼn tydsame proses wees. Weet dat dit in belang van u kind is.

Uitkom tye is soos volg:

Vir die eerste twee weke: 15 Februarie tot 26 Februarie

12:30                Gr. 1         (Elke dag)

12:40                Gr. 2         (Elke dag)

13:30                Gr. 3         (Elke dag)

14:00                Gr. 4-7      (Maandag – Vrydag)

14:15                Gr. 8-12     (Maandag – Vrydag)

Vanaf 1 Maart 2021:

12:30                Gr. 1         (Elke dag)

12:40                Gr. 2         (Elke dag)

13:30                Gr. 3         (Elke dag)

13:45                Gr. 4-7      (Maandag en Woensdag)

14:15                Gr. 4-7      (Dinsdag en Donderdag)

14:15                Gr. 8-12     (Maandag en Woensdag)

13:45                Gr. 8-12     (Dinsdag en Donderdag)

14:00                Gr. 4-7       (Vrydae)

14:10                Gr. 8-12     (Vrydae)

Ons gaan by hierdie uitkomtye hou, of daar sportoefening is of nie.

 1. Daaglikse ontvangs by die skoolhek.

Die skool tref die volgende reëlings om te verseker dat leerders georden by die skool ontvang word:

 • Skoolhek sluit 06:30 oop vir ouers en leerders om solank binne in die skool te wag. Alle leerders moet in die voertuie bly tot personeel opdaag om te skandeer.
 • Temperatuur skandering sal plaasvind tussen 06:45 en 07:30
 • Skoolhek sluit 07:30. Leerders moet voor 07:30 by die skool aanmeld.
 • Aangewese personeel sal leerders by die motorvoertuig ontvang met ‘n vraelys en ʼn termometer.
 • Almal in die voertuig moet ʼn masker dra.
 • Om tyd in die oggend te spaar, vra ons dat leerders se tasse reeds op hulle skote moet wees.
 • Selfone moet afgeskakel word voordat leerders uit die voertuig klim.
 • Leerders mag nie uitklim voor hul temperatuur gemeet is nie. Indien die leerder se temperatuur 38°C of hoër is of COVID-verwante simptome het, mag die leerder nie uitklim nie en moet die ouer die kind huis toe neem. Dit is verpligtend.
 • Indien die temperatuur laer as 38°C is, mag die leerder uitklim. ʼn Masker moet ten alle tye gedra word.
 • Hy/sy beweeg deur die matriekhek waartydens leerders se hande ontsmet sal word en name afgemerk sal word op ʼn klaslys. Daarna sal hulle na die onderskeie vierkante, klasse of pawiljoen, met sosiale afstand in ag geneem, beweeg. Wanneer grondslagfase leerders by die skool arriveer, sal hulle direk na hulle klaskamers beweeg waar hulle eers ordelik buite die klas moet wag. Personeel sal 07:00 by die klas wees om hulle te ontvang.
 • Die matriekhek sal die enigste hek wees waar leerders in die oggend mag ingaan.
 • Om 07:30 sal die klok lui vir die begin van die skooldag.
 • Indien leerders na 07:30 opdaag, moet leerders saam met hulle ouers aanmeld by die ontvangskantoor om in te teken, hande te ontsmet en om geskandeer te word.
 1. Uitkom reëlings.
 • Die matriekhek en booghek sal oop wees sodat leerders daardeur kan verdaag.
 • Wanneer die skool vir leerders uitkom, moet ouers reëlings tref om die leerders dadelik te kom haal.
 • GEEN KIND MAG ONDER DIE AFDAKKE STAAN EN WAG NIE.
 • Leerders wat tydelik by die afdakke wag, mag nie daar speel nie.
 • Daar sal tot 14:45 toesig onder die afdak wees.
 • Die skool aanvaar nie verantwoordelikheid vir leerders wat na 14:45 onder die afdakke wag nie.
 • Daar sal geen wagklasse wees nie.
 • Die skoolgebou word om 15:00 gesluit en niemand mag dan in die geboue wees nie aangesien dit ontsmet word. Geen badkamers sal oop wees nie.
 1. Buitemuurse aktiwiteite na skool.
 • Ouers sal in kennis gestel word wanneer buitemuurse aktiwiteite begin.
 • Leerders wat op die dag betrokke is by enige buitemuurse aktiwiteite, mag na skool gaan aantrek. Sport- en kultuuraktiwiteite sal sover moontlik direk na skool begin.
 • Volgens Departementele riglyne moet leerders opdaag by die oefening met ʼn masker, maar mag oefen sonder maskers.
 • Hulle hande en die apparaat wat gebruik gaan word sal aan die begin en aan die einde van elke oefening ontsmet word.
 • Spelers sal gevra word om sosiale afstand te hou.
 • Ouers mag ongelukkig nie oefeninge bywoon nie.
 • Spelers kan na afloop van die oefeninge by die afdakke afgehaal word.

Oefentye sal soos volg wees: (Wanneer dit afgekondig word)

 • 1 en 2: 12:45 tot 13:45 – Maandae en Woensdae.
 • 3: 13:35 tot 14:45 – Maandae en Woensdae.
 • 4-7: 13:45 tot 15:00 – Maandae en Woensdae.
 • 8-12: 13:45 tot 15:15 – Dinsdae en Donderdae.
 1. Hantering van besoekers by die skool (Ouers ingesluit).

Almal wat die terrein betree, moet aan dieselfde voorsorgmaatreëls onderwerp word om ons hele gemeenskap te beskerm. Dus sal die volgende prosedure geld:

 • Ouers wat leerders na skool kom haal, moet in hulle voertuig bly en ten alle tye ʼn masker dra.
 • Ouers mag slegs per afspraak die kantoor besoek.
 • Besoekers moet die klokkie lui en buite die voordeur wag totdat ʼn sekretaresse die deur oop maak. Persone se temperatuur sal gemeet en die register moet geteken word.
 • Besoekers moet hulle hande met ‘n ontsmettingsmiddel by die voordeur ontsmet.
 • Slegs twee persone word op ʼn slag in die voorportaal toegelaat.
 • Besoekers sal verplig word om maskers te dra.
 • Ouers kan personeel slegs spreek met vooraf afspraak per e-pos.
 1. Reëlings tydens klas.
 • Wanneer enige leerder of onderwyser ʼn klaskamer binnekom, sal hul hande by die deur ontsmet word.
 • Leerders wat in klasse bly, sal tussen periodes toegelaat word om op te staan en bene te rek sonder om kontak met ander leerders te maak.
 • Niemand mag enige skryfbehoeftes, boeke of handboeke met ander leerders deel nie.
 • Handboeke en skrifte mag nie in die klas agterbly nie.
 • Leerders mag nie tydens klastyd rondbeweeg nie.
 • Leerders mag nie in klasse eet nie.
 • Wanneer enige leerder of onderwyser ʼn klas verlaat en weer binnekom, moet hul hande weer by die deur ontsmet word.
 • Hande sal ook ontsmet word wanneer leerders klasse verlaat. Leerders sal sover moontlik nie klasse wissel nie.
 • Leerders moet klasse ordelik in rye verlaat.
 • Waar leerders tydens klas nader as 1m van mekaar af sit, sal ʼn afskorting gebruik word om die verspreiding van COVID-19 te voorkom.
 1. Reëlings wanneer leerders badkamer toe gaan.

Daar sal seep in die badkamers beskikbaar wees, maar elke leerder moet, waar moontlik, sy/haar eie handontsmettingsmiddel voorsien.

 1. Akademiese reëlings.

Akademiese middae gedurende die week sal weer soos in die verlede plaasvind. Graad 4-7 is Dinsdae en graad 8-12 is Maandae.

Sien asseblief die skool se kalender en die akademiese inligtingsboekies vir graad 4-12 vir meer volledige inligting. (Dit is op D6 beskikbaar.)

 1. Algemene reëlings.
 • Daar sal nie in die oggend of pouse kos in die sop-/papkombuis bedien word nie. Daar sal wel ekstra broodjies vir leerders beskikbaar wees.
 • Maskers moet ten alle tye in die klas en tydens pouse gedra word.
 • Sosiale afstand moet ten alle tye gehandhaaf word.
 • Basiese netheidsreëls vir hare, naels, skeer en kleredrag moet gevolg word.
 • Skooldrag en maskers is verpligtend en moet daagliks gewas word.
 • Geen selfone mag op die skoolterrein gebruik word sonder toestemming nie.
 1. Bestuur van pouses.

Spesifieke areas sal aan spesifieke graadgroepe geallokeer word om te verseker dat daar genoeg spasie vir elke graadgroep is om die aanvaarbare sosiale afstand te handhaaf. Geen bal-, kontakspeletjies of sport sal toegelaat word nie.

Daar sal ten alle tye ʼn personeellid op die terrein aan diens wees.

 1. Skoolsnoepie

Die skoolsnoepie sal gedurende pouse oop wees. In plaas van bondel voor die snoepie, sal leerders in ‘n lang ry staan, minstens een meter van mekaar af, en wag vir ‘n beurt om iets te koop. (Merke sal op die grond aangebring word.)

Sosiale afstand by snoepie moet gehandhaaf word.

 1. Leerders wat tuis bly of uit die skool gehaal word.

Kinders vanaf 7 tot 15 jaar is skoolpligtig en daar rus ʼn wetlike plig op ouers (artikel 3 van die Skolewet) om hul kinders te laat skool bywoon. Skole sal alles moontlik doen om ʼn veilige omgewing vir leerders te verseker. Skole is nie verplig om leerders te ondersteun wat tuis bly as die skole open nie.

Dit is ʼn ouer se eie keuse of u u kind gaan skool toe stuur. Neem asseblief in ag dat skoolfonds nog steeds gehef sal word en dat leerders wel skool toe moet kom wanneer formele assesserings gedoen word. Leerders moet nog steeds aan die minimum slaagvereistes voldoen om na die volgende graad te kan vorder.

Ouers wat besluit om hulle kinders uit die skool te haal moet besef dat indien die leerder nie by ʼn geregistreerde Tuisonderrig instansie ingeskryf word nie, die leerder sy/haar graad in die komende jaar sal moet herhaal.

 1. Skoolgeld.

Dit is belangrik dat ouers moet onthou dat skoolgeld verpligtend is. U kan nog steeds oorhandig word indien u nie u skoolfonds verpligtinge nakom nie.

Ouers moet asseblief reëlings tref indien u agter raak of as u later agterstallige gelde kan betaal. Hierdie reëlings kan skriftelik aan Deon Scheepers gerig word by gideons@vodamail.co.za.

Daar is uitgawes en salarisse wat weekliks/maandeliks betaal moet word. Ouers moet asseblief verstaan dat die skoolgeld bereken is na aanleiding van die jaarlikse begroting en uiters belangrik is vir die suksesvolle bestuur van die skool.

Baie dankie aan die ouers wat wel skoolfonds verpligtinge nakom, al is dit om net ʼn gedeelte nou te kan betaal.

 1. Die skool se verantwoordelikheid.
 • ‘n Skoonmaakprogram word gevolg.
 • Gereelde vullisverwydering.
 • Die identifisering en ontsmetting van hoërisiko-oppervlakke soos

deurhandvatsels, badkamers, deurrame, elektroniese apparatuur (sleutelborde in sentrums) en meubels (tafels en stoele in klaskamers).

 • Volgens medici is goeie ventilasie in klaskamers belangrik. Personeel sal verseker dat vensters tydens klastyd oop is.
 • Plakkate rakende COVID-19 en goeie higiëniese praktyke sal oral sigbaar wees.
 • Die maatskaplikewerker en departementshoofde is beskikbaar vir leerders wat siek is en emosionele sowel as akademiese ondersteuning nodig het.
 1. Skool se ondersteuningsnetwerk.
 • Beheerliggaam van Gelofte Skool
 • Ons skool se ouergemeenskap
 • KZN Departement van Onderwys
 • Nasionale Departement van Gesondheid (012 395 8000)
 • The National Institute For Communicable Diseases (NICD) (0800 029 999)
 • Polisie noodnommer (10111)
 • Graadvoogde:

Gr.1: Juf. du Plessis                 sanlouis.dp@gmail.com

Gr.2: Juf. Els                           cindymichelle.smith@gmail.com

Gr.3: Juf. van Staden               maureenvstaden@gmail.com

Gr.4: Juf. Venter                     zacomia@gmail.com

Gr.5: Juf. Bäcker                     nadia.backer14@gmail.com

Gr.6: Juf. Theron                     ctheron@gelofte.co.za

Gr.7: Juf. Daneel                     ellendaneel@yahoo.com

Gr.8: Juf. Murray                     mmurray0409@gmail.com

Gr.9: Mnr. Gordon                   schalkgordon@gmail.com

Gr.10: Juf. Topper                   rtopper@gelofte.co.za

Gr.11: Juf. Harris                     ckoen3110@gmail.com

Gr.12: Juf. Hefer                     charmain.hefer@gmail.com

Gr.1-3:  Juf. Havemann           gsjp@gelofte.co.za

Gr.4-7:  Juf. Fullard                molliefullard@gmail.com

Gr.8-12: Juf. Gravett               gsadjunk2@gelofte.co.za

 

 1. Daar moet oop en eerlike kommunikasie tussen die huis/gemeenskap en die skool wees.
 • Volgens wetgewing moet personeel en leerders wat positief vir COVID-19 getoets is, by die skool en die Departement van Gesondheid aangemeld word. Mense wat siek word se kontak met ander individue moet nagevolg kan word om die virus sover moontlik te bekamp. U samewerking om ons gemeenskap te beskerm is absoluut noodsaaklik.
 • Dit is ouers en personeel se verantwoordelikheid om navrae so volledig moontlik te beantwoord.
 • Enige nuwe inligting wat die skool ontvang, sal so spoedig moontlik aan ons gemeenskap gekommunikeer word.
 1. Die leerders se verantwoordelikheid.
 • Probleme, vrese of siekte hoef nie alleen hanteer te word nie – vra vrae en meld dit aan. Vertel vir iemand as jy siek voel.
 • Beskerm jouself en aanvaar verantwoordelikheid vir jou eie gesondheid.
 • Stel ‘n voorbeeld vir ander leerders en wees ‘n leier.
 • Sosialisering op sosiale media moet inspirerend en bemoedigend wees.
 1. Stappe om COVID-19-verspreiding effektief te bekamp.
 • Bly tuis as jy siek is. (Enige COVID-verwante simptome soos: Naarheid, diarree, verkoue, griep, hoes, seerkeel, asemhalingsprobleme). Dit is volgens departementele beleid en moet gevolg word.
 • Bly tuis as jou temperatuur 38˚C en hoër is.
 • Nies en hoes in jou elmboog.
 • Was jou hande gereeld en deeglik.
 • Maak oppervlakke gereeld skoon.
 • Vermy enige fisiese kontak met ander mense.
 • Dra ‘n materiaal gesigmasker. ʼn Gesigskerm is addisioneel en mag nie alleen gedra word sonder ʼn gesigmasker nie.
 1. COVID-19-kommunikasie by die skool.

Die belangrikste manier om ons gemeenskap teen die virus te beveilig is om te verseker dat goeie higiëniese gewoontes gevestig word. Dit sal net gebeur as ons skoolgemeenskap permanent die goeie gewoontes sien. Plakkate sal in die gange van die skool aangebring word om ons leerders deurentyd daaraan te herinner. Plakkate sal onderwerpe hanteer soos:

 • So was ‘n mens jou hande deeglik.
 • Was gereeld jou hande.
 • Fisiese kontak word belet.
 • Handhaaf ‘n veilige sosiale afstand.
 • Goeie higiëniese praktyke.
 • Hoes en nies in jou elmboog.
 1. Gesigmaskers.

Die dra van maskers in die openbaar en binne die skoolgebou is verpligtend. Ouers en leerders moet maskers ten alle tye dra. Selfs wanneer ouers by die parkeerarea wag, moet ʼn masker gedra word.

 1. Aksie wat geneem moet word wanneer ‘n kind of leerder siek lyk of  simptome wat verband hou met COVID-19 toon.

Wanneer ‘n kind/leerder siek lyk of simptome toon van COVID-19, soos droë hoes, hoë koors, respiratoriese nood of kortasem, of ‘n seer keel rapporteer, moet die prosedure hieronder gevolg word:

 • Isoleer die leerder en hou hom/haar apart van ander leerders en personeel totdat hulle huis toe kan gaan.
 • Die skoolsuster sal gekontak word vir raad en leiding.
 • Die ouers of voogde van die kind/leerder sal onmiddellik in kennis gestel word.
 1. Prosedures wat gevolg moet word indien iemand siek is.
 • Weens buitengewone omstandighede sal ‘n siek kind ongelukkig nie ‘n hele dag by die skool geakkommodeer kan word nie.
 • Onthou dat dit nie van skole verwag word om COVID-19-gevalle te identifiseer nie. Die meerderheid asemhalingsiektes is nie COVID-19 nie.
 • COVID-19 noodnommer: 0800 029 999
 1. Aksie wat geneem moet word vir moontlike COVID-19 blootstellings.
 • Indien ‘n leerder in kontak met ‘n vermeende geval van COVID-19 in ‘n

skool was, word geen beperkings of spesiale beheermaatreëls vereis, totdat die LABORATORIUMTOETSRESULTATE vir COVID-19  ontvang is nie.

 • Daar is geen rede om die instelling te sluit of ander leerders of personeel huis toe te stuur nie.

 1. Aksie wat geneem moet word wanneer ‘n geval van COVID-19 bevestig is.
 • Die skool moet onmiddellik in kennis gestel word wanneer ʼn leerder of lid van die gesin positief getoets is.
 • Self-isolasie moet dadelik toegepas word. (Volg stappe by punt 27 hieronder.)
 • Die skool sal gekontak word deur die betrokke openbare gesondheidsbeamptes om die saak te bespreek, om mense wat in kontak met die besmette persoon was te identifiseer en te adviseer oor enige verdere optrede of voorsorgmaatreëls wat geneem moet word.
 • Indien ‘n skool nie met betrekking tot ‘n moontlike geval van COVID-19 in die skool gekontak is nie, moet die administrateurs die betrokke provinsiale amptenaar kontak.  Die besonderhede is gelys in die DBO omsendbrief, of die NICD Tolvrye noodlyn vir COVID-19 op 0800 029 999.
 • Openbare gesondheidsbeamptes, met die hulp van die betrokke personeel, sal ‘n risiko-assessering uitvoer en aanbevelings gee oor die bestuur van kinders/leerders en personeel.
 • In die meeste gevalle sal die sluiting van die skool nie nodig wees nie. Die besluit om te sluit sal skool- en konteks-spesifiek wees, en moet die volgende prosedure gevolg word.
 • Volgens die DBO se omsendbrief 1 van 2021 moet skole formeel rekord hou van alle positiewe getoetsde gevalle.
 1. Aksie wat geneem moet word wanneer ‘n leerder aan ‘n bevestigde geval van COVID-19 blootgestel was.
 • Alle noue kontakte van ‘n bevestigde COVID-19-geval word verplig om te

selfkwarantyn in hul huise vir 10 dae, terwyl hulle vir simptome gemonitor word.  Hulle mag nie skool bywoon nie.

 • Leerders wat nie kontakte van ‘n bevestigde geval is nie, moet skool bywoon. Familie en vriende wat nie naby kontak met die bevestigde geval het nie, hoef nie enige voorsorgmaatreëls te tref of enige veranderinge aan hul eie aktiwiteite, soos verslagdoening aan die skool of werk te maak nie, tensy hulle begin simptome te toon.
 • Leerders wat met ‘n gesonde kontak van ‘n bevestigde geval interaksie gehad het, behoort nie van die skool uitgesluit te word nie. Indien ‘n persoon in kontak kom met die gesonde kontak van ‘n bevestigde geval, is dit onwaarskynlik dat dit sal lei tot oordrag.
 • Alle kontakte van bevestigde gevalle wat simptomaties word, sal onmiddellik getoets word deur gesondheidsowerhede vir COVID-19, en as hulle positief toets vir COVID-19,  sal aktiewe kontak opsporing en self-kwarantyn van alle kontakte geïmplementeer word.
 1. NB. Die besluit om die skool te sluit, weens moontlike blootstelling aan, of infeksie met COVID-19, moet geregverdig word deur die beskikbare wetenskaplike bewyse en moet deur die verantwoordbare gesondheidsowerhede hanteer word.

Indien die Onderwysdepartement enige protokol verander, sal die nuwe protokol van toepassing wees.

Elkeen van ons personeel, ouers en leerders het die verantwoordelikheid om ons gemeenskap te beskerm. U beskerm nie net u kind met u keuses nie, maar u beskerm ook elke ander persoon wat deel van die skoolgemeenskap is.

Baie dankie vir u samewerking en lojaliteit teenoor die skool.

Vriendelike groete.

No Comment

Comments are closed.