27 Mei 2020

COVID-19: VEILIGHEIDSMAATREËLS OP DIE SKOOLTERREIN VIR OUERS

Met die skool wat moontlik weer binnekort stelselmatig gaan heropen, is dit noodsaaklik dat sekere volhoubare maatreëls in plek gestel word om te verseker dat ons gemeenskap en leerders veilig bly en ons die skooljaar sonder enige verdere onderbrekings kan voltooi.

Hierdie dokument moet as amptelike riglyne vir GELOFTE SKOOL se reëlings om COVID-19 te bekamp, beskou word en alle ander bykomende dokumente wat verwarring kan veroorsaak moet terug verwys na hierdie dokument.

 1. Daar is verskeie maniere hoe ons u kind en die personeel by die skool gaan beveilig.

 • Die skool sal gereeld die was van hande met water en seep, of ‘n handontsmettingsmiddel afdwing.
 • Geen groot byeenkomste soos saalopeninge, sportbyeenkomste, ensovoorts sal by die skool gehou word nie.
 • Sosiale afstand sal gehandhaaf word en fisiese kontak of aanraking soos handdruk sal nie toegelaat word nie.
 • Die skool sal daagliks ontsmet word, met die klem op hoërisiko-oppervlakke soos skoolbanke, traprelings, deurhandvatsels en badkamers.
 • Daar sal ‘n daaglikse skoonmaakprogram met spesifieke chemikalieë wees en spesifieke prosesse sal gevolg word.
 • Die skool sal vir die onderskeie grade op verskillende tye uitkom.
 • ‘n Een meter afstand sal sover moontlik in klasse tussen leerders onderling sowel as personeel gehandhaaf word.
 • Daar sal geen druk wees om 100%-teenwoordigheid te handhaaf nie.
 • Leerders en personeel wat siek voel, MOET tuis bly. Hulle moet vir COVID-19 simptome gemonitor word en ook die skool in kennis stel indien die persoon getoets gaan word.
 • Kontak asseblief die skool/graadvoog indien ʼn leerder afwesig is.
 • Alle leerders se temperatuur sal soggens by die parkeerarea (in die voertuig) gemonitor word en hulle sal ‘n paar vrae moet beantwoord alvorens hulle die voertuig mag verlaat om die skoolgebou te betree.
 • Personeel en werkers sal aan die selfde vereistes moet voldoen.
 • Die volgende vrae moet eerlik beantwoord kan word.
a)       Is jou koors 38˚C of hoër?
b)       Hoes jy?
c)       Is jou keel seer?
d)       Sukkel jy met asemhaling?
e)       Voel jy swak en uitgeput?
f)        Ervaar jy smaak en reuk probleme?
g)       Het jy diarree?
h)       Was jy in kontak met iemand wat Positief getoets is.

Indien een van die vrae “ja” beantwoord word, sal die leerder nie toegelaat mag word nie.

 • Die skool mag geen siek leerders toelaat nie.
 1. Skoolbywoning.

Alhoewel ons versoek dat leerders wat enigsins simptome toon by die huis moet bly, is dit noodsaaklik dat die gesonde leerders wel skool toe kom. Ons het reeds baie akademiese tyd met die inperkingstydperk verloor. Leerders moet asseblief nie onnodig wegbly nie.

Formele assesserings moet volgens beleid by die skool onder toesig afgehandel word.

 1. Skooltye.

Slegs die skool se hoofhek word om 6:45 oopgesluit.  Geen leerder mag net afgelaai word nie, aangesien leerders met ʼn hoë temperatuur en/of simptome huis toe moet gaan.

Temperatuur skandering sal plaasvind tussen 6:45 en 7:45 alhoewel die skool amptelik om 07:30 begin.

Ons vra vir ouers se samewerking en geduld gedurende die aflaai van leerders. Die ontvangs van leerders gaan ongelukkig ʼn tydsame proses wees. Weet dat dit in belang van u kind is.

Graad 7 leerders verdaag 14:00
Graad 12 leerders verdaag 14:15

Die skoolgebou word om 15:00 gesluit sodat die skool gesaniteer kan word volgens departementele beleid.

Tye rakende die infasering van die ander grade sal later op die WhatsApp groepe gegee word.

 1. Daaglikse ontvangs by die skoolhek.

Die skool tref die volgende reëlings om te verseker dat leerders georden by die skool ontvang word:

 • Skoolhek sluit 06:45 oop vir ouers en leerders.
 • Skoolhek sluit 07:45. Leerders moet voor 7:30 by die skool aanmeld.
 • Aangewese personeel sal leerders by die motorvoertuig ontvang met klaslyste, ‘n vraelys en ʼn termometer.
 • Almal in die voertuig moet ʼn masker dra.
 • Om tyd in die oggend te spaar, vra ons dat leerders se tasse reeds op hulle skote moet wees.
 • Leerders mag nie uitklim voor hul temperatuur gemeet is nie. Indien die leerder se temperatuur 38°C of hoër is, mag die leerder nie uitklim nie en moet die ouer die kind huis toe neem. Dit is verpligtend.
 • Indien die temperatuur laer as 38°C is, mag die leerder uitklim. ʼn Masker moet ten alle tye gedra word.
 • Die leerder se hande sal ontsmet word.
 • Hy/sy beweeg deur die matriekhek na die onderskeie vierkante om, met sosiale afstand in ag geneem, aan te tree. Wanneer grondslagfase leerders ingefaseer word, sal hulle direk na hulle klaskamers beweeg waar personeel hulle sal inwag.
 • Die matriekhek sal die enigste hek wees waar leerders in die oggend mag ingaan.
 • Om 7:30 sal die klok lui vir die begin van die skooldag.
 • Leerders sal ingelig word na watter onderskeie klasse hulle moet beweeg.
 1. Uitkom reëlings.

 • Die matriekhek en booghek sal oop wees sodat leerders daardeur kan verdaag.
 • Wanneer die skool vir leerders uitkom moet ouers reëlings tref om die leerders dadelik te kom haal.
 • GEEN KIND MAG ONDER DIE AFDAKKE STAAN EN WAG NIE.
 • Leerders wat tydelik by die afdakke wag mag nie daar speel nie.
 • Daar is geen wagklas of enige buitemuurse aktiwiteite nie.
 • Die skool word om 15:00 gesluit en niemand mag dan in die geboue wees nie aangesien dit ontsmet word. Geen badkamers sal oop wees nie.
 • Die skool aanvaar nie verantwoordelikheid vir leerders wat onder die afdakke wag nie.
 1. Hantering van besoekers by die skool (sluit ouers in).

Almal wat die terrein betree, moet aan dieselfde voorsorgmaatreëls onderwerp word om ons hele gemeenskap te beskerm. Dus sal die volgende prosedure geld:

 • Ouers wat leerders na skool kom haal moet in hulle voertuig bly en ten alle tye ʼn masker dra.
 • Ouers mag slegs per afspraak die kantoor besoek.
 • Besoekers moet buite die voordeur wag totdat ʼn sekretaresse die persone se temperatuur kan meet en die register kan teken.
 • Besoekers se hande sal met ‘n ontsmettingsmiddel by die voordeur ontsmet word.
 • Slegs twee persone word op ʼn slag in die voorportaal toegelaat.
 • Besoekers sal verplig word om maskers te dra.
 • Ouers kan personeel slegs spreek met vooraf afspraak per e-pos.
 1. Reëlings tydens klas.

 • Wanneer enige leerder of onderwyser ʼn klaskamer binnekom sal hul hande by die deur ontsmet word.
 • Leerders wat in klasse bly sal tussen periodes toegelaat word om op te staan en bene te rek sonder om kontak met ander leerders te maak.
 • Niemand mag enige skryfbehoeftes, boeke of handboeke met ander leerders deel nie.
 • Handboeke en skrifte mag nie in die klas agterbly nie.
 • Leerders mag nie tydens klastyd rondbeweeg nie.
 • Leerders mag nie in klasse eet nie.
 • Wanneer enige leerder of onderwyser ʼn klas verlaat en weer binnekom moet hul hande weer by die deur ontsmet word.
 • Hande sal ook ontsmet word wanneer leerders klasse verlaat. Leerders sal sover moontlik nie klasse wissel nie.
 • Leerders moet klasse ordelik in rye verlaat.
  • Personeel sal steeds alle werk wat in die klas behandel word op die verskillende platforms beskikbaar stel vir leerders wat nie die klasse kan bywoon nie.
 1. Reëlings wanneer leerders badkamer toe gaan.

Daar sal seep in die badkamers beskikbaar wees, maar elke leerder moet waar moontlik sy/haar eie handontsmettingsmiddel voorsien.

 1. Akademiese reëlings.

Akademiese middae sal later plaasvind. Inligting sal vir ouers deurgegee word wanneer dit ingefaseer word.

Leerders moet teenwoordig wees wanneer formele toetse of assesserings gedoen word. Leerders moet aan die minimumvereistes voldoen om te kan slaag.

ʼn Assesseringsrooster sal gegee word sodra ons meer inligting vanaf die onderwysdepartement ontvang.

OneDrive: Werksopdragte wat gedoen is en gedoen gaan word, sal alles op een plek beskikbaar wees vir ouers. Daar sal later ʼn skakel gegee word.

Bestaande platforms bv. WhatsApp en Facebook sal steeds gebruik word.

 1. Afstandsonderrig.

 • Ouers en die gemeenskap word amptelik deur die KZN Departement van Onderwys gevra om die beskikbare platforms van die skool, asook ander hulpmiddels, te gebruik.
 • Ouers moet alles binne hulle vermoë doen om leerders te ondersteun en van hulp te wees waar daar ‘n behoefte is.
 • Alle huiswerk en klaswerk sal steeds op die bestaande platforms beskikbaar wees, vir grade wat eers later in fases terug kom skool toe en leerders wat moontlik siek is en by die huis moet bly.
 1. Algemene reëlings.

 • Leerders mag geen snesies in oop asblikke gooi nie.
 • Daar sal nie meer in die oggend of pouse kos in die sop-/papkombuis bedien word nie. Daar sal wel ekstra broodjies vir leerders beskikbaar wees.
 • Maskers moet ten alle tye in die klas en tydens pouse gedra word.
 • Sosiale afstand moet ten alle tye gehandhaaf word.
 • Basiese netheidsreëls vir hare, naels, skeer en kleredrag moet gevolg word. Ons sal verstaan indien hare eers later gesny kan word.
 • Skooldrag en maskers is verpligtend en moet daagliks gewas word.
 • Geen selfone mag tydens skoolure gebruik word nie.
 1. Bestuur van pouses.

Spesifieke areas sal aan spesifieke graadgroepe geallokeer word om te verseker dat daar genoeg spasie vir elke graadgroep is om die aanvaarbare sosiale afstand te handhaaf. Geen bal-,kontakspeletjies of sport sal toegelaat word nie.

Daar sal te alle tye twee personeellede op die terrein aan diens wees.

 1. Skoolsnoepie.

Die skoolsnoepie sal gedurende pouse oop wees. In plaas van bondel voor die snoepie, sal leerders in ‘n lang ry staan, minstens een meter van mekaar af, en wag vir ‘n beurt om iets te koop. (Merke sal op die grond aangebring word.)

Alle leë kospakkies en papiere moet in die kind se eie kosblik gebêre word en by die huis weggegooi word.

Sosiale afstand by snoepie moet gehandhaaf word.

 1. Leerders wat tuis bly of uit die skool gehaal word.

Wanneer die skool vir die graad 7 en graad 12 leerders begin, sal daar eers met hulle hersiening gedoen word oor werk wat tydens die grendeltyd behandel is.

Kinders vanaf  7 tot 15 jaar is skoolpligtig en daar rus ʼn wetlike plig op ouers (artikel 3 van die Skolewet) om hul kinders te laat skool bywoon. Skole sal alles moontlik doen om ʼn veilige omgewing vir leerders te verseker. Skole is nie verplig om leerders te ondersteun wat tuis bly as die skole open nie, tensy die leerder ʼn onderliggende gesondheidstoestand het wat hom/haar meer vatbaar vir Covid-19 maak en dit dus beter is dat die leerder tuis bly. Leerlinge wat afstandonderrig moet ontvang weens siektetoestande, sal mediese bewyse moet verskaf.

Dit is ʼn ouer se eie keuse of u u kind gaan skool toe stuur. Neem asseblief in ag dat skoolfonds nog steeds gehef sal word en dat leerders wel skool toe moet kom wanneer formele assesserings gedoen word. Leerders moet nog steeds aan die minimum slaagvereistes voldoen om na die volgende graad te kan vorder.

Ouers wat besluit om hulle kinders uit die skool te haal moet besef dat indien die leerder nie by ʼn geregistreerde Tuisonderrig instansie ingeskryf word nie, die leerder sy/haar graad in die komende jaar sal moet herhaal.

Art 51 van die Skolewet bepaal dat ʼn ouer wel by die Departement kan aansoek doen vir tuisonderrig. Indien toestemming verleen is, sal die leerder dan nie meer ʼn ingeskrewe leerder by sy skool wees nie en moet die leerder by ʼn geregistreerde kurrikulumverskaffer geregistreer word, wat die leerling aan die einde van die jaar vir die betrokke graad sal sertifiseer.

 1. Skoolgeld.

Dit is belangrik dat ouers moet onthou dat skoolgeld verpligtend is. U kan nog steeds oorhandig word indien u nie u skoolfonds verpligtinge nakom nie.

Ouers moet asseblief reëlings tref indien u agter raak of as u later agterstallige gelde kan betaal. Hierdie reëlings kan skriftelik aan Deon Scheepers gerig word by deon@gelofte.co.za.

Daar is uitgawes en salarisse wat weekliks/maandeliks betaal moet word. Ouers moet asseblief verstaan dat die skoolgeld bereken is na aanleiding van die jaarlikse begroting en uiters belangrik is vir die suksesvolle bestuur van die skool.

Baie dankie aan die ouers wat wel skoolfonds verpligtinge nakom, al is dit om net ʼn gedeelte nou te kan betaal.

 1. Die skool se verantwoordelikheid.

 • ‘n Skoonmaakprogram word gevolg.
 • Gereelde vullisverwydering.
 • Die identifisering en ontsmetting van hoërisiko-oppervlakke soos

deurhandvatsels, badkamers, deurrame, elektroniese apparatuur (sleutelborde in sentrums) en meubels (tafels en stoele in klaskamers).

 • Volgens medici is goeie ventilasie in klaskamers belangrik. Personeel sal verseker dat vensters tydens klastyd oop is.
 • Plakkate rakende COVID-19 en goeie higiëniese praktyke sal oral sigbaar wees.
 • Die maatskaplikewerker en departementshoofde is beskikbaar vir leerders wat siek is en emosionele sowel as akademiese ondersteuning nodig het.
 1. Skool se ondersteuningsnetwerk.

 • Beheerliggaam van Gelofte Skool
 • Ons skool se ouergemeenskap
 • KZN Departement van Onderwys
 • Nasionale Departement van Gesondheid (012 395 8000)
 • The National Institute For Communicable Diseases (NICD) (0800 029 999)
 • Polisie noodnommer (10111)
 • Graadvoogde:

Gr.1: Juf. du Plessis        sanlouis.dp@gmail.com

Gr.2: Juf. Els                    cindymichelle.smith@gmail.com

Gr.3: Juf. van Staden      maureenvstaden@gmail.com

Gr.4: Juf. Venter              zacomia@gmail.com

Gr.5: Juf. Bäcker              nadia.backer14@gmail.com

Gr.6: Juf. Theron             ctheron@gelofte.co.za

Gr.7: Juf. van der Walt    primary@gelofte.co.za

Gr.8: Mnr. Gordon           schalkgordon@gmail.com

Gr.9: Juf. Topper              rtopper@gelofte.co.za

Gr.10: Juf. Harris              ckoen3110@gmail.com

Gr.11: Juf. Hefer                charmain.hefer@gmail.com

Gr.12: Juf. Murray             mmurray0409@gmail.com

Gr.1-3 Juf. Havemann       gsjp@gelofte.co.za

Gr.4-7 Juf. Fullard              molliefullard@gmail.com

Gr.8-12 Juf. Gravett            gsadjunk2@gelofte.co.za

 1. Daar moet oop en eerlike kommunikasie tussen die huis/gemeenskap en die skool wees.

 • Volgens wetgewing moet personeel en leerders wat positief vir COVID-19 getoets is, by die skool en die Departement van Gesondheid aangemeld word. Mense wat siek word, se kontak met ander individue moet nagevolg kan word om die virus sover moontlik te bekamp. U samewerking om ons gemeenskap te beskerm is absoluut noodsaaklik.
 • Dit is ouers en personeel se verantwoordelikheid om navrae so volledig moontlik te beantwoord.
 • Enige nuwe inligting wat die skool ontvang, sal so spoedig moontlik aan ons gemeenskap gekommunikeer word.
 1. Die leerders se verantwoordelikheid.

 • Probleme, vrese of siekte hoef nie alleen hanteer te word nie – vra vrae en meld dit aan. Vertel vir iemand as jy siek is.
 • Beskerm jouself en aanvaar verantwoordelikheid vir jou eie gesondheid.
 • Stel ‘n voorbeeld vir ander leerders en wees ‘n leier.
 • Sosialisering op sosiale media moet inspirerend en bemoedigend wees.
 1. Stappe om COVID-19-verspreiding effektief te bekamp.

 • Bly tuis as jy siek is. (Enige siekte soos: Naarheid, diarree, verkoue, griep, hoes, seerkeel, asemhalingsprobleme). Dit is volgens departementele beleid en moet gevolg word.
 • Bly tuis as jou temperatuur 38˚C en hoër is.
 • Nies en hoes in jou elmboog.
 • Was jou hande gereeld en deeglik.
 • Maak oppervlakke gereeld skoon.
 • Vermy enige fisiese kontak met ander mense.
 • Dra ‘n materiaal gesigmasker. ʼn Gesigskerm is addisioneel en mag nie alleen gedra word sonder ʼn gesigmasker nie.
 1. COVID-19-kommunikasie by die skool.

Die belangrikste manier om ons gemeenskap teen die virus te beveilig, is om te verseker dat goeie higiëniese gewoontes gevestig word. Dit sal net gebeur as ons skoolgemeenskap permanent die goeie gewoontes sien. Plakkate sal in die gange van die skool aangebring word om ons leerders deurentyd daaraan te herinner. Plakkate sal onderwerpe hanteer soos:

 • So was ‘n mens jou hande deeglik.
 • Was gereeld jou hande.
 • Fisiese kontak word belet.
 • Handhaaf ‘n veilige sosiale afstand.
 • Goeie higiëniese praktyke.
 • Hoes en nies in jou elmboog.
 1. Persoonlike higiëne.

Daar sal van elke leerder verwag word om sy eie bottel handontsmettingsmiddel vir eie gebruik aan die begin van elke nuwe periode te hê. Daar sal handontsmettingsmiddel in die klas beskikbaar wees vir leerders wat nie het nie.

 1. Gesigmaskers.

Die skoolbestuur en beheerliggaam het ‘n statutêre verpligting om te verseker dat ons hele skool beveilig is en alle prosedures deurdag en verantwoordelik bestuur word. Die dra van maskers in die openbaar is vanaf 1 Mei 2020 verpligtend.

 1. Hoërisikoleerders.

Hoërisikoleerders word aan die volgende kriteria gekenmerk:

 • Bestaande mediese toestande, soos byvoorbeeld diabetes.
 • Bestaande respiratoriese toestande, soos byvoorbeeld asma.
 • Hoë bloeddruk.
 • Kanker en ander immuniteitsverswakkende toestande.

Dit is belangrik dat sulke leerders nie in kontak kom met groepe ander leerders nie. Indien u kind aan bogenoemde kriteria voldoen, e-pos asseblief u kind se graadvoog sodat ons alternatiewe reëlings kan tref om u kind steeds van kwaliteitonderrig te voorsien en bewus is van u kind se mediese toestand. Dit is ʼn ouer se eie keuse of u kind skool toe gestuur word of by die huis bly.

 1. Aksie wat geneem moet word wanneer ‘n kind of leerder siek lyk of  simptome  wat verband hou met  COVID-19 toon.

Wanneer ‘n kind/leerder siek lyk of simptome toon van COVID-19, soos droë hoes, hoë koors, respiratoriese nood of kortasem, of ‘n seer keel rapporteer, moet die prosedure hieronder gevolg word:

 • Isoleer die leerder en hou hom/haar apart van ander leerders en personeel totdat hulle huis toe kan gaan.
 • Die ouers of voogde van die kind/leerder sal onmiddellik in kennis gestel word.
 1. Prosedures wat gevolg moet word indien iemand siek is.

 • Weens buitengewone omstandighede sal ‘n siek kind ongelukkig nie ‘n hele dag by die skool geakkommodeer kan word nie.
 • Onthou dat dit nie van skole verwag word om COVID-19-gevalle te identifiseer nie. Die meerderheid asemhalingsiektes is nie COVID-19 nie.
 • COVID-19 noodnommer: 0800 029 999
 1. Aksie wat geneem moet word wanneer ‘n leerder blootgestel mag gewees het aan ‘n vermeende/waarskynlike geval van COVID-19, of ‘n vermeende geval vir wie toetsing vir COVID-19 onbekend is, soos gerapporteer deur die laboratorium.

 • Indien ‘n leerder in kontak met ‘n vermeende geval van COVID-19 in ‘n

skool was, word geen beperkings of spesiale beheermaatreëls vereis, totdat die LABORATORIUMTOETSRESULTATE vir COVID-19  ontvang is nie.

 • Daar is geen rede om die instelling te sluit of ander leerders of personeel

huis toe te stuur nie.

 1. Aksie wat geneem moet word wanneer ‘n geval van COVID-19 bevestig is.

 • Die skool sal gekontak word deur die betrokke openbare gesondheidsbeamptes om die saak te bespreek, om mense wat in kontak met die besmette persoon was, te identifiseer en te adviseer oor enige verdere optrede of voorsorgmaatreëls wat geneem moet word.
 • Indien ‘n skool nie met betrekking tot ‘n moontlike saak van COVID-19 in die skool gekontak is nie, moet die administrateurs die betrokke provinsiale amptenaar kontak.  Die besonderhede is gelys in die DBO omsendbrief 1 van 2020, of die NICD Tolvrye noodlyn vir COVID-19 op 0800 029 999.
 • Openbare gesondheidsbeamptes, met die hulp van die betrokke personeel, sal ‘n risiko-assessering uitvoer en aanbevelings gee oor die bestuur van kinders/leerders en personeel.
 • In die meeste gevalle sal die sluiting van die skool nie nodig wees nie.

Die besluit om te sluit sal skool- en konteks-spesifiek wees, en moet die volgende prosedure gevolg word.

 1. Sluiting van ‘n skool indien ‘n werknemer positief getoets vir COVID-19

Voorbereiding vir die moontlike sluiting van ‘n skool moet slegs oorweeg word na aanbevelings van die verantwoordbare openbare gesondheidbeampte.  Om ‘n skool tydelik te sluit, is ‘n moontlike  strategie  om  die voortgesette verspreiding van COVID-19 in die skoolgemeenskap te voorkom of te vertraag.  Daar word nie van skooladministrateurs verwag om besluite oor verdaging of sluiting van skole te maak nie en moet die departementele prosedures in hierdie verband volg. Skole moet leiding van plaaslike gesondheidsamptenare soek om te bepaal of, wanneer, en vir hoe lank om hierdie stappe te neem.  ‘n Sluiting van die skool kan vir 14 dae of langer aanbeveel word, indien dit deur plaaslike gesondheidsamptenare, die Provinsiale Departementshoof en die DBO aangeraai word. Die aard van hierdie aksies (d.w.s. die omvang en duur) kan verander as die plaaslike situasie ontwikkel of verander.

 1. Strategie van die skool met die uitbreek van COVID-19 in die skool.

 • Daar sal onmiddellik kommunikasie tussen die skool en die ouerhuis wees.
 • Die betrokke partye sal dadelik getoets moet word.
 • Die betrokke partye sal vir 14 dae in selfkwarantyn moet gaan.
 • Die betrokke partye moet dadelik ‘n volledige lys van mense met wie hy/sy in kontak was, verskaf.
 • Die skool sal die noodnommers van al die relevante owerhede, hospitale en departemente beskikbaar stel.
 • Die bestuur van die skool het nie die outoriteit om die skool te sluit indien daar ‘n Covid-19-uitbreking is nie. Dit is die verantwoordelikheid van die Departement van Gesondheid.
 1. Aksie wat geneem moet word wanneer ‘n leerder aan ‘n bevestigde saak van COVID-19 blootgestel mag gewees het.

 • Alle noue kontakte van ‘n bevestigde COVID-19-geval word benodig om te selfkwarantyn in hul huise vir 14 dae, terwyl hulle vir simptome gemonitor word.  Hulle mag nie skool bywoon nie.
 • Leerders wat nie kontakte van ‘n bevestigde saak is nie, moet skool bywoon.

Familie en vriende wat nie naby kontak met die bevestigde geval het nie, hoef nie enige voorsorgmaatreëls te neem of enige veranderinge aan hul eie aktiwiteite, soos verslagdoening aan die skool of werk te maak nie, tensy hulle begin om simptome te ontwikkel.

 • Leerders wat met ‘n gesonde kontak van ‘n bevestigde saak interaksie gehad

het, behoort nie van die skool uitgesluit te word nie. Indien ‘n persoon in kontak kom met die gesonde kontak van ‘n bevestigde geval, is dit onwaarskynlik dat dit sal lei tot die oordrag.

 • Alle kontakte van bevestigde gevalle wat simptomaties word, sal onmiddellik

getoets word deur gesondheidsowerhede vir COVID-19, en as hulle positief toets vir COVID-19,  sal aktiewe kontak opsporing en self-kwarantyn van alle kontakte geïmplementeer word.

 1. NB. Die besluit om die skool te sluit, weens moontlike blootstelling aan, of infeksie met COVID-19 moet geregverdig word deur die beskikbare wetenskaplike bewyse en moet deur die verantwoordbare gesondheidsowerhede hanteer word.
 1. Volg die nodige prosedure met ‘n siek persoon met COVID-19 in die huis.

 • Help die siek persoon om die betrokke dokter se instruksies vir versorging en medisyne te volg.
 • Hou die telefoonnommer van die dokter byderhand.
 • Vir die meeste mense duur die simptome ‘n paar dae en voel hulle na ‘n week beter.
 • Sorg dat die siek persoon baie vloeistowwe drink en rus.
 • Oorweeg dit, indien moontlik, om die benodigde items deur ‘n afleweringsdiens te laat aflewer.
 • Sorg vir die persoon se troeteldier(e) en beperk die kontak tussen die siek persoon en sy of haar troeteldiere, indien moontlik.
 • Wees op die uitkyk vir waarskuwingstekens:
  • Skakel die dokter as die persoon steeds sieker word.
  • Vir mediese noodgevalle, skakel 082 911 en sê dat die siek persoon COVID-19 het of moontlik kan hê.
  • Mense wat noodwaarskuwingstekens vir COVID-19 ontwikkel, moet dadelik 082 911 skakel.
  • *Noodwaarskuwingstekens sluit in:
   • Probleme met asemhaling: Kort van asem of asemnood.
   • Aanhoudende pyn of druk in die bors.
   • Verwarring of onvermoë om wakker te word.
   • Blouerige lippe of gesig.
   • Verlies van smaak- en reukvermoë.
   • Hoofpyn en lyfseer.
   • LET WEL: DIT IS NIE AL DIE NOODSIMPTOME OF TEKENS NIE.
  • Beskerm jouself as jy iemand wat siek is, versorg:
   • COVID-19 versprei tussen mense wat in noue kontak kom (binne ongeveer 2 meter) deur druppels wat ontstaan as iemand praat, hoes of nies.
   • Die versorger moet, indien moontlik, nie iemand wees wat ‘n hoë risiko is vir ‘n ernstige siekte soos COVID-19 nie.
   • Gebruik ‘n aparte slaapkamer en badkamer: Laat die siek persoon sy of haar eie “siekekamer” of omgewing weg van ander mense hê, indien moontlik. Laat die siek persoon, indien moontlik, ook ‘n aparte badkamer gebruik.
   • Gedeelde ruimte:

As julle die ruimte moet deel, maak seker dat die kamer goeie lugvloei het. Maak die venster oop en skakel ‘n waaier aan (indien moontlik) om lugsirkulasie te verhoog. Die verbetering van ventilasie help om asemhalingsdruppels uit die lug te verwyder.

 • Vermy besoekers:

Vermy onnodige besoekers, veral besoeke van mense wat ‘n groter risiko vir ernstige siektes is.

 • Eet in aparte kamers of areas:

Die persoon wat siek is, moet, indien moontlik, in sy kamer eet (of gevoed word).

 • Was skottelgoed met handskoene en warm water:

Hanteer alle eetgerei (bekers, glase, borde, messe, vurke en lepels) wat deur die siek persoon gebruik word, met handskoene. Was dit met seep en warm water, of in ‘n skottelgoedwasser.

 • Was jou hande deeglik nadat jy die handskoene uitgetrek of gebruikte voorwerpe hanteer het.
 • Moenie deel nie:

Moenie eetgerei (bekers, glase, borde, messe, vurke en lepels), handdoeke, beddegoed of elektronika met die siek persoon deel nie.

 1. Volg die nodige prosedure wanneer ‘n persoon wat COVID-19 was, gesond geword het.

Volgens beskikbare, voorlopige gegewens, is die gemiddelde tydperk van die begin tot die kliniese herstel vir ligte gevalle ongeveer twee weke, terwyl ernstige gevalle drie tot ses weke duur.

Wanneer kan leerders terugkom skool toe?

 • Leerders moet 14 dae by die huis bly as hulle simptome begin toon of positief getoets is.
 • Na 14 dae, of as die leerder geen simptome meer toon nie, moet die leerder weer getoets word.
 • Die ouers moet die skool/graadhoofde skakel en die negatiewe uitslag per e-pos aan hulle verskaf sodat dit geliaseer kan word.
 • Graadhoofde sal die leerder dan weer by die skool toelaat.
 1. Reis.

Onthou om dit, sover moontlik, te vermy om te reis. Indien u nie ‘n keuse het nie, tref asseblief al die nodige veiligheids- en voorsorgmaatreëls.

Elkeen van ons personeel, ouers en leerders het die verantwoordelikheid om ons gemeenskap te beskerm. U beskerm nie net u kind met u keuses nie, maar u beskerm ook elke ander persoon wat deel van die skoolgemeenskap is.

Baie dankie vir u sorgsame samewerking en lojaliteit aan die skool.

Vriendelike groete.

Gelofte Hoof Handtekening

No Comment

Comments are closed.