Tydens die begrotingsvergadering gehou op 11 Oktober 2017 om 18:30 is die volgende resolusie,
ten opsigte van skoolgeld vir 2018, eenparig deur die vergadering aanvaar

a) Skoolgeld verhoog word met R220/leerder per maand. Skoolgeld word dus verhoog van R19 300/leerder vir 2017 na R21 500/leerder vir 2018.

b) Derde kinders uit ‘n gesin in Gelofte kwalifiseer vir 50% afslag.

c) Vierde en meer leerders uit ‘n gesin in Gelofte betaal geen skoolgeld.

d) Let asseblief daarop dat alle ouers ‘n minimum bedrag van R1 000 vir die jaar moet betaal per leerder ongeag daarvan of u kwalifiseer vir een of ander vorm van korting soos bv. familie-, beurs-, pleegsorg-, personeel- en vroeë betaling kortings of kwalifiseer vir subsidie. Hierdie R1 000 vorm deel van die R21 500 skoolgeld. Indien u kwalifiseer vir ‘n korting of vir subsidie sal die korting/subsidie dus bereken word op ‘n bedrag van R20 500 en nie R21 500 nie.

e) Skoolgeld is vooruitbetaalbaar vir die jaar. Ouers kan egter ‘n reëling met die skool tref om die bedrag maandeliks, oor 10 maande, af te betaal. Ouers wat die volle skoolgeld betaal teen die einde van Maart 2018 kwalifiseer vir 6,5% afslag.

Indien ouers verkies om maandeliks te betaal moet betaling as volg geskied:

Voor einde Januarie: R1 500-00/leerder
Tien paaiemente vanaf Februarie – November: R2 000-00/leerder

f) Leerders wat agtste vakke aanbied betaal ‘n addisionele R1 000-00/vak.

g) Leerders in pleegsorg word onthef van skoolgeldbetaling.

h) Leerders in grade 8 en 9 betaal ‘n addisionele R400-00 vir Rekenaargeletterdheid.

i) Elke leerder bring twee rieme papier skool toe.

Volgens Staatskoerant 29311 van 18 Oktober 2006 moet die volgende onder ouers se aandag gebring word:

a) Skoolgeld ooreenkomstig die bepalings van artikel 38 en 39(1) van die Suid-
Afrikaanse Skolewet (“die Skolewet”) vasgestel en gehef word. Ouers is dus volgens wetgewing verplig om skoolgeld, soos vasgestel tydens die algemene ouervergadering, te betaal;

b) Die begroting vir 2018, soos voorgestel deur die beheerliggaam, is goedgekeur op
‘n ouervergadering gehou op 11 Oktober 2017. Gedetaileerde inligting aangaande die betaling van skoolgeld vir 2018 is skriftelik aan alle ouers verskaf. Skoolgeld vir 2018 beloop R21 500-00 per leerder. Gedetaileerde inligting aangaande die betaling van skoolgeld vir 2018 is ook op die skool se webblad beskikbaar, (www.gelofte.co.za) Die beheerliggaam word gemagtig om tekorte wat mag ontstaan op begrote bedrae vir bepaalde items op die begroting aan te vul uit oorskotte wat mag ontstaan by ander items, onderworpe daaraan dat die totale begroting nie oorskry word sonder goedkeuring van ‘n ouervergadering nie;

c) Die volle uitstaande skoolgeld is onmiddellik opeisbaar en betaalbaar indien enige
paaiement nie op die vervaldag betaal is nie;

d) Alle ouers sal verplig wees om skoolgeld te betaal tensy hulle ooreenkomstig die
bepalings van die Skolewet, enige toepaslike regulasies en ‘n besluit van die beheerliggaam van sodanige betaling vrygestel is;

e) Ouers wat aanvoer dat hulle nie in staat is om skoolgelde te betaal nie en daarom
op algehele, gedeeltelike of voorwaardelike vrystelling van betaling van skoolgeld aanspraak maak (hierna ‘n “applikant” genoem) op die wyse soos in artikel 39(4) van die Skolewet, die regulasies daarin beoog en hierdie besluit by die beheerliggaam aansoek moet doen om sodanige vrystelling;

f) Die applikant die beheerliggaam op oorwig van waarskynlikhede moet oortuig dat
hy/sy op enige sodanige vrystelling geregtig is;

g) Die applikant se aansoek:
Skriftelik moet geskied in die vorm in die toepaslike regulasies voorgeskryf;
Die applikant en enige ander persoon/persone wat kwalifiseer as ouers van die betrokke leerder/s soos in die SA Skolewet gedefinieer en enige ander verdiener in die huishouding se totale jaarlikse en maandelikse bruto inkomste en uitgawe moet uiteensit met dokumente ter stawing. Hierdie inkomste sluit die volgende in:
i) Bruto salarisse en/of lone. (Totale inkomste van die huishouding voor enige aftrekkings)
ii) Inkomste verkry uit beleggings
iii) Winste verkry uit enige besigheid;
Die bates (teen markwaarde) en laste van die applikant met dokumente ter stawing waar moontlik, moet uiteensit;
Die gesinsamestelling van die applikant moet uiteensit;
Moet aandui of daar om algehele, gedeeltelike of voorwaardelike vrystelling van betaling van skoolgeld aansoek gedoen word;
Elke moontlike relevante feit wat die applikant ter ondersteuning van die aansoek wil aanvoer, moet bevat.
Kinders in pleegsorg word vrygestel van die betaling van skoolgeld.

h) Die beheerliggaam is geregtig om sodanige inligting as wat na die oordeel van die
beheerliggaam nodig is vir die regverdige en billike beoordeling van ‘n aansoek om vrystelling van betaling van skoolgeld, aan te vra of in te samel. Vir hierdie doel het die beheerliggaam ‘n invorderaar aangestel wat, indien nodig, huisbesoeke doen om inligting in te samel wat die beheerliggaam instaat sal stel om ‘n ingeligte besluit te neem. Alle inligting word as uiters vertroulik hanteer;

i) Geen aansoek om vrystelling wat nie voldoen aan die voorskrifte van hierdie
besluit sal oorweeg word nie, tensy die beheerliggaam oortuig kan word dat daar buitengewone omstandighede bestaan wat die nie-nakoming van die prosedure regverdig;

j) Die beheerliggaam is geregtig om die bevoegdheid om ‘n aansoek om vrystelling soos
hierbo bedoel, te ontvang, te oorweeg en daaroor uitsluitsel te gee, aan ‘n komitee van die beheerliggaam te delegeer;

k) Die applikant binne sewe dae nadat die besluit deur die komitee geneem is skriftelik daarvan
in kennis gestel sal word;

l) ‘n Applikant wat hom/haar verontreg voel deur ‘n beslissing van ‘n komitee van
die beheerliggaam soos in paragraaf j) bedoel, geregtig is om binne sewe dae na ontvangs van die uitslag van sy/haar aansoek, skriftelik na die beheerliggaam daarteen te appelleer. Die appèl sal nie deur die beheerliggaam van die hand gewys word sonder dat die applikant geleentheid gebied is om mondeling aangehoor te word nie;

m) Behoudens die reg van ‘n applikant om na die Departementshoof van Onderwys
te appelleer soos in artikel 40(2) van die Skolewet bedoel, die beslissing van die beheerliggaam finaal is;

n) Die enigste maatstaf waarvolgens die komitee van die beheerliggaam sal
beoordeel of vrystelling in enige opsig verleen sal word al dan nie, is of die applikant voldoen aan die kriteria vir vrystelling soos uiteengesit in die Skolewet en enige toepaslike regulasies daarkragtens uitgevaardig;

o) Hierdie besluit nie die ouer of die skool die reg ontneem om ‘n ooreenkoms aan te
gaan om die skoolgeld te betaal op ‘n ander wyse as dié voorgeskryf deur hierdie besluit nie;

p) Die beheerliggaam geregtig sal wees om sodanige voorwaarde as wat redelik geag word vir vrystelling aan ‘n applikant te stel.

 

No Comment

Comments are closed.