Die president van Suid-Afrika het verklaar dat die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) op 1 Julie 2021 ‘n aanvang in skole neem. Dit beteken dat skole stappe moet neem om aan POPIA te voldoen.

1. POPIA-beleid

POPIA streef die grondwetlike beskerming van persoonlike inligting na. In terme van POPIA sal die skool, as ‘n openbare liggaam, ‘n ‘verantwoordelike party’ genoem word, wat sogenaamde data-onderwerpe se inligting versamel en verwerk. Die Wet skryf sekere voorwaardes of minimum drempelvereistes voor waaraan voldoen moet word om die wettige verwerking van persoonlike inligting met betrekking tot die betrokkenes te verseker. In die skoolkonteks verwys die betrokkenes hoofsaaklik na die leerders, ouers (huidige en voornemende) of alle personeellede (opvoeders, nie-opvoeders in diens van óf die Staat óf die skool). Gelofte Skool het ‘n POPIA-beleid opgestel rakende die implementering van hierdie Wet by die skool waarvan ouers moet kennis neem.

2. Invordering van persoonlike inligting.

Skole word toegelaat om die minimum persoonlike inligting wat vir ‘n spesifieke en wettige doel benodig word, in te vorder. Daarbenewens is die toestemming van die betrokke persoon nodig, aangesien dit verseker dat hy/sy bewus is van die verwerking van persoonlike inligting, die doel daarvan asook die tipe inligting wat verwerk word.

3. Die doel van persoonlike inligting.

Die persoonlike inligting wat in vorms en briewe verstrek word, word benodig vir die verwerking van aansoeke om toelating, of vrystelling van betaling van skoolgeld, of vir indiensnemingsdoeleindes. In die geval van versuim om die nodige inligting te verstrek of toestemming teruggetrek word, sal die skool moeilik sy pligte kan nakom met verwysing na onderstaande.

Ingevolge artikel 11 van POPI kan persoonlike inligting slegs in die volgende omstandighede verwerk word:

  • Indien die datasubjek, of ’n bevoegde persoon, ingeval die datasubjek ’n kind is, tot verwerking toestem.
  • Indien verwerking noodsaaklik is vir die uitvoering van handelinge met die oog op die sluiting of nakoming van ’n kontrak waarin die datasubjek ’n party is.
  • Indien verwerking voldoen aan ’n plig wat die skool volgens wet opgelê word.
  • Indien verwerking ’n regmatige belang van die data subjek beskerm.
  • Indien verwerking noodsaaklik is vir die uitoefening van ’n openbare regsplig.
  • Indien verwerking noodsaaklik is om in die skool se regmatige belang op te tree.

4. Versekering van integriteit en vertroulikheid van persoonlike inligting:

Die skool is wetlik verplig om persoonlike inligting voldoende te beskerm. Dit moet die integriteit en vertroulikheid van persoonlike inligting in sy besit verseker deur toepaslike redelike en tegniese maatreëls te tref om verlies, skade en onregmatige toegang te voorkom.

5. Neem kennis

Alhoewel dit nou wetlik verplig is, was alle inligting by Gelofte Skool nog altyd in veilige bewaring en is persoonlike inligting van ouers, leerders en personeel, altyd vertroulik hanteer.

Voltooi asseblief alle aangehegte dokumente en stuur terug skool toe. U moet op die briewe aandui of u dit wel gesien het.