Geagte Loffie-ouers

Baie welkom aan alle nuwe en ook bestaande Loffie-ouers. Ons glo dat u hierdie inligting baie behulpsaam sal vind. Die nuusbrief bestaan uit vier afdelings. “Nuwe-nuus”, nuwe inligting wat net vir een of twee keer op die nuusbrief sal verskyn. “Ou-nuus”, vir nuus en inligting wat herhaal. “Gelukwensings”, vir verjaarsdae en prestasies en laastens “Advertensies”, vir besighede of persone wat iets wil adverteer. Vorige nuusbriewe is beskikbaar op ons webblad, D6-Communicator en Facebook.

NUWE NUUS

BELANGRIKE DATUMS VIR 2020

DATUMS KAN OP KORT KENNISGEWING VERANDER.

6 OKTOBER OUER BEGROTINGSVERGADERING (18:30)
10 OKTOBER MATRIEKAFSKEID
12-16 OKTOBER GRAAD 1-12 INDIVIDUELE KLASFOTO’S
19 OKTOBER GRAAD 12 NSC – LIFE
20 OKTOBER EINDJAAR ASSESSERING/TOETSREEKS:
AFBAKENINGS AAN GRAAD 4-11 LEERDERS
21 OKTOBER GRAAD 12 NSC – CAT
22 OKTOBER RAPPORTE AAN LEERDERS WAT BY DIE SKOOL IS (14:00)
GRAAD 12 PRYSUITDELING (18:00)
23 OKTOBER RAPPORTE AAN LEERDERS IN PARKEERAREA (06:45 – 08:00)
GRAAD 12 EREDIENS (SAAM MET OUERS) 09:00 – 10:30
SKOOL SLUIT VIR KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

2 NOVEMBER SKOOL OPEN VIR KWARTAAL 4
5 NOVEMBER GRAAD 12 NSC – EINDEKSAMEN BEGIN
10-13 NOVEMBER GRAAD 8-11 PRYSUITDELING (GEDURENDE DIE WEEK) – 08:00
10 NOVEMBER EINDJAAR ASSESSERING/TOETSREEKS VIR GRAAD 4-11 BEGIN. AKADEMIE SAL NA TOETSE, GEDURENDE DIE PERIODE, IN KLAS VOORTGAAN.
9 DESEMBER
GRAAD 1-6 PRYSUITDELING
(SLEGS VIR LEERDERS WAT TOEKENNINGS ONTVANG) – 08:00
9 DESEMBER GRAAD 7 AFSKEID EN PRYSUITDELING IN DIE SKOOLSAAL (SAAM MET OUERS) – 18:00
10 DESEMBER GRAAD 7 AFSKEID BY USHAKA (INDIEN MOONTLIK)
11 DESEMBER GRAAD 7 LEERDERRAAD AFSKEID (INDIEN MOONTLIK)
15 DESEMBER SKOOL SLUIT VIR DIE JAAR

Neem kennis dat die bestuur dit baie moeilik vind om vooruit te beplan en datums vas te maak. Die Onderwysdepartement verander gereeld datums en dikwels beïnvloed wetgewing besluite wat geneem is.

DAAR IS NOG GEEN FINALE KALENDER VIR 2021 BESKIKBAAR NIE.

2. BELANGRIKE INLIGTING AAN OUERS

Ouers sal altyd per sms of per Loffieflits ingelig word oor skooltye of enige belangrike nuus wat op kort kennisgewing kan verander.

Ouers moet onthou dat daar reeds die afgelope paar maande baie belangrike briewe en inligting uitgestuur is. Inligting en nuus rakende die skool sal op die grade se Whatsapp-groepe, asook D6-Communictor, gedeel word.

3. LEERDERS WAT DEUR ANDER PERSONE UITGETEKEN WORD

Ouers wat toestemming aan ander persone gee om hulle kind/ers te kom uitteken, moet die admin-kantoor per e-pos laat weet by gsadmin1@gelofte.co.za of gsadmin2@gelofte.co.za. Ons gaan nie meer geskrewe briewe aanvaar nie, omdat die geldigheid daarvan nie bewys kan word nie. Saam met die e-pos moet ouers ook die skool telefonies kontak om die e-pos te bevestig. Onder geen omstandighede mag ons leerders net saam met vreemde persone stuur nie.

Ontvoerings is ongelukkig ʼn realiteit en ouers moet verseker dat hulle kind/ers bewus is van die omgewing en saam met wie hulle moet ry. Neem kennis dat daar geen toesig na skool is indien u kind/ers deur ʼn ander persoon opgelaai word nie. Dit is u verantwoordelikheid om toe te sien dat u kind/ers weet saam met wie om te ry.

4. LEERDERS WAT NA SKOOL WAG

Leerders moet teen 15:00, op die laatste, afgehaal word. Leerders wat na 15:00 nog by die skool wag, word nie toegelaat om bo by die ingang van die skool of by die sekuriteitswag te wag nie.

Vir u kind/ers se veiligheid versoek ons dat leerders asseblief by die parkeerarea of by die afdakke by die parkeerarea moet wag. Leerders moet ook te alle tye binne die skoolterrein bly.

5. OUER BEGROTINGSVERGADERING (18:30) – DINSDAG, 6 OKTOBER 2020

Soos genoem in die resolusie wat aan ouers gestuur is op 28 Augustus 2020, sal daar op Dinsdag, 6 Oktober 2020 om 18:30 ‘n algemene ouervergadering in die saal gehou word, waartydens die beheerliggaam die voorstelle m.b.t. skoolgeld vir 2021 sal voorlê. Almal is welkom om dit by te woon.

6. GR.1 EN GR.8 OPEDAE

Sover kan ons nie ʼn datum bevestig vir wanneer en of die Opedae gaan plaasvind nie. Meer inligting rakende die aangeleentheid sal later volg.

7. VLAK 1 – BEPERKTE SPASIE VIR LEERDERS

Alhoewel ons na vlak 1 afgeskuif het, is daar nog geen duidelikheid in watter mate dit die onderwyssektor beïnvloed nie.

Ons is ongelukkig nog steeds onderhewig aan departementele wetgewing en moet wag tot die departement vir ons meer leiding gee rakende die moontlike veranderde wetgewing. Wetgewing, ten opsigte van leerderteenwoordigheid, het wel verander na 100%, maar ongelukkig as gevolg van ons klasgroottes en beperkte skoolmeubels, kan ons skool net teen 50% kapasiteit funksioneer, sonder om sosiale afstand te beïnvloed.

Omdat die land na vlak 1 afgeskuif het, doen ons ʼn beroep op ouers om hulle kind/ers skool toe te stuur op die gegewe dae soos bespreek met elke klas/graad.

Leerders wat in die klas teenwoordig is, kry baie meer blootstelling aan vakinhoud en kan beter voorberei vir assesserings en opdragte. Maak asseblief gebruik van hierdie geleentheid om u kind skool toe te stuur.

Neem kennis dat ons binnekort gaan ophou met afstandsonderrig en leerders gaan verplig wees om skool by te woon. Ons sal ouers op hoogte hou van enige veranderinge wat moontlik kan plaasvind.

8. LEERDER AFWESIGHEDE

Ouers is verantwoordelik om die graadvoog in kennis te stel indien ʼn leerder siek of afwesig is. Geen leerder mag self die skool in kennis stel nie. Leerders wat afwesig was, is self verantwoordelik op agterstallige werk in te haal.

9. AFLAAI VAN LEERDERS IN DIE OGGEND

Baie dankie vir elke ouer se samewerking gedurende die oggende. Dit word opreg waardeer.

10. SKOOLGELD

Ons versoek asseblief dat ouers hulle finansiële verantwoordelikheid teenoor die skool nakom. Daar is uitgawes en salarisse wat weekliks/maandeliks betaal moet word. Ouers moet asseblief verstaan dat die skoolgeld bereken is na aanleiding van die jaarlikse begroting en uiters belangrik is vir die suksesvolle bestuur van die skool.

11. DETENSIE

Leerders wat Vrydae detensie moet sit, is reeds per brief ingelig. Datums vir detensie is ook op die briewe deurgegee.

12. ONS VERSOEK DAT OUERS VIR DIE VOLGENDE REDES LEERDERS BY DIE HUIS HOU:

• U kind is siek of wys simptome van COVID-19.
• ʼn Ouer/Ouers is siek en wys simptome van COVID-19.
• ʼn Leerder was, óf in kontak met ʼn persoon wat COVID-19 het, óf ʼn leerder se ouers is in die proses om getoets te word vir COVID-19.

Dit is belangrik dat ouers by hierdie reëlings sal hou, sodat ons die skool se leerders en die gemeenskap kan beskerm deur pro-aktief op te tree.

 

13. SAAMRYGELEENTHEID

Die volgende saamrygeleentheid word benodig in die middae:

Vanaf Gelofte Skool tot in Malvern (Graad 9 Leerder)
As enige iemand kan help kan u asseblief vir Juanita kontak by 081 524 8262.

No Comment

Comments are closed.