Geagte Loffie-ouers

Baie welkom aan alle nuwe en ook bestaande Loffie-ouers. Ons glo dat u hierdie inligting baie behulpsaam sal vind. Die nuusbrief bestaan uit vier afdelings. “Nuwe-nuus”, nuwe inligting wat net vir een of twee keer op die nuusbrief sal verskyn. “Ou-nuus”, vir nuus en inligting wat herhaal. “Gelukwensings”, vir verjaarsdae en prestasies en laastens “Advertensies”, vir besighede of persone wat iets wil adverteer.

Vorige nuusbriewe is beskikbaar op ons webblad, D6-Communicator en Facebook.

Nuwe-nuus

1. BELANGRIKE DATUMS

7 AUGUSTUS SKOOL SLUIT VIR KWARTAAL 2
12 AUGUSTUS SKOOL OPEN VIR KWARTAAL 3
23 SEPTEMBER SKOOL SLUIT VIR KWARTAAL 3
5 OKTOBER SKOOL OPEN VIR KWARTAAL 4
15 DESEMBER SKOOL SLUIT VIR JAAR

2. BELANGRIKE INLIGTING
Ouers sal altyd per sms of per Loffieflits ingelig word oor skooltye of enige belangrike nuus wat op kort kennisgewing kan verander.

3. KASKAR 2020
Individuele wenners sal eers bekend gemaak kan word sodra alle leerders se borgvorms terug ontvang is.

4. GR.1 EN GR.8 OPEDAE
Sover kan ons nie ʼn datum bevestig vir wanneer en of die Opedae gaan plaasvind nie. Meer inligting rakende die aangeleentheid sal later volg.

5. OUERS EN LEERDERS WAT NIE BY VOORGESKREWE INPERKINGS HOU NIE.
Ons doen ʼn beroep op ouers en leerders om nie gedurende die week of oor naweke by familie en vriende te gaan kuier nie.

‘n Paar maande gelede was Covid-19 net ‘n virus wat onbekende mense gekry het. Dit was ver van ons af. Ons het slegs daaroor gelees of daarvan gehoor in die nuus of op die radio.

Ons almal het gedink dat ons of mense wat in ons nabye kringe is, nie die virus sal kry nie.

Maar soos almal reeds weet, is die virus besig om al hoe nader aan ons kollegas, vriende en familie te kom. Baie van ons ken reeds mense wat die virus het of gehad het.

Ons as bestuur doen ‘n dringende beroep op u as ouers en op ons leerders om te hou by die voorgeskrewe regulasies. Dra ‘n masker, behou sosiale afstand en ontsmet u hande en oppervlaktes gereeld.

Hou asseblief in gedagte dat wanneer u tussen kollegas, vriende of familie is en wanneer u in die publiek rond beweeg, dat ENIGE iemand ‘n draer kan wees.

Neem ASSEBLIEF alle mense in ag en hou uself en u kind gesond en veilig.

6. INFASERING VAN GRADE
Die nuwe infaseringsdatums (vir grade 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10) is in die Gazette van 7 Julie 2020 gepubliseer.

Die datums is soos volg:

 • 20 Julie: Graad 3 en Graad 10
 • 27 Julie: Graad 1 en Graad 2
 • 17 Augustus: Graad 4 en Graad 9
 • 31 Augustus: Graad 5 en Graad 8

Na aanleiding van bogenoemde inligting gaan ons hierdie week probeer om met die proses te begin om aansoek te doen by die Onderwysdepartement dat Graad 1, Graad 2, Graad 4, Graad 5, Graad 8 en Graad 9 vroeër ingefaseer kan word. Hierdie aansoek neem gewoonlik twee tot drie weke. Hierdie datums sal onmiddellik aan ouers bekend gemaak word wanneer ons goedkeuring ontvang het.

As gevolg van die tyd tot ons beskikking sal ons vir grade 3 en 10 by die voorgeskrewe datums moet hou.

Elke graad sal ʼn brief ontvang wat sal verduidelik hoe en wanneer die infasering by die skool sal plaasvind. Grade sal nie op dieselfde dag terugkeer nie, maar sal gedurende die week infaseer word. Die briewe sal later meer verduidelik.

Tot op hede het ons al Grade 6, 7, 11 en 12 se leerders ontvang en alles verloop tot dusver baie goed.

7. AFLAAI VAN LEERDERS IN DIE OGGEND
Dit het onder ons aandag gekom dat daar baie ouers is wat reeds voor 6:45 by die skoolhek begin wag in die oggende. Ouers wat so vroeg begin wag, veroorsaak dat daar ‘n verkeersknoop by die verkeerslig ontstaan.

Indien ouers net ‘n paar minute later opdaag, sal die vloei van die verkeer beter wees aangesien daar drie bane binne die skool is wat voertuie kan ontvang. Ons sal ongelukkig nie die hek vroeër kan oopmaak nie.

Ons vra asseblief dat u geduldig sal wees met hierdie proses. Ons doen dit in belang van u en u kind se veiligheid.

8. SKOOLGELD
Ons versoek asseblief dat ouers nog steeds hulle skoolgeld sal betaal. Daar is uitgawes en salarisse wat weekliks/maandeliks betaal moet word. Ouers moet asseblief verstaan dat die skoolgeld bereken is na aanleiding van die jaarlikse begroting en uiters belangrik is vir die suksesvolle bestuur van die skool.

9. DETENSIE
Daar sal in die komende week ʼn besluit geneem word rakende detensie. Meer inligting oor hierdie onderwerp sal later volg.

10. ASSESSERING, PUNTE EN RAPPORTE
Ouers wat leerders by die huis hou, vir watter rede ook al, moet kennis dra dat formele assesserings nog steeds by die skool moet plaasvind.

Leerders sal op ʼn dag (soos gereël) moet aanmeld by die ontvangskantoor van die skool. Leerders sal ingeteken word en ook die nodige prosedure volg voor hulle die skoolgebou mag betree.

Die leerder/s sal dan na ʼn geallokeerde klas geneem word waar die assessering, onder toesig, sal plaasvind.

Wanneer die assessering afgehandel is, gebruik die leerder weer die voordeur van die skool om te verdaag. Die leerder se ouer moet dan dadelik na afloop van die assessering sy/haar kind huis toe neem.

Op hierdie stadium is daar geen inligting vanaf die Onderwysdepartement ontvang of leerders rapporte gaan ontvang vir hierdie kwartaal nie. Alle assesserings wat wel nou en deurlopend gedoen word, tel vir die einde van die jaar se rapport.

11. OORPLASING VAN LEERDERS EN TUISONDERRIG TEENOOR AFSTANDSONDERRIG

Graag bring ons weer die volgende onder u aandag. Departementele riglyne vereis dat daar skriftelik kennis gegee word indien leerders hul huidige skool verlaat. Ons versoek dus dat u, indien u weet dat u gaan verhuis of u kind elders gaan skoolgaan of tuisonderrig gaan ontvang, die kantoor skriftelik daarvan in kennis sal stel.

In hierdie onsekere tyd van COVID-19, wanneer ʼn ouer sy kind by die huis wil hou, het ouers die keuse om leerders te Tuisonderrig of om gebruik te maak van Gelofte se afstandsonderrig. Ouers moet asseblief daarop let dat hierdie die enigste twee opsies is wanneer ʼn leerder by die huis gehou word. Die laaste opsie is om u kind skool toe te stuur. As gevolg van wetgewing is alle leerders (7 jaar tot 16 jaar) skoolpligtig en mag leerders nie, sonder die Onderwysdepartement se toestemming, by die huis gehou word nie.

Ouers sal moet aansoek doen vir een van die volgende twee opsies.

Tuisonderrig (Home-school)

 1. U kind moet by die skool degeregistreer word.
  Gelofte Skool kan leerders slegs deregistreer indien ʼn bewys gelewer kan word dat hulle by ‘n geakkrediteerde tuisonderrig sentrum of ander skool geregistreer is, aangesien leerders wetlik tot die ouderdom van 16 jaar skoolpligtig is.
 2. ʼn Oorplasingskaart kan nie aan ouers gegee word indien enige skooleiendom (handboeke, leesboeke, mediaboeke, asook die kaskarborgvorm) nie ingehandig is by die skool nie. Indien daar gelde uitstaande is vir werksboek/e wat die leerder ontvang het moet u asseblief die boek/e betaal of ‘n reëling tref met die leerder se vakonderwyser vir die betaling van die boek/e.
 3. Indien u kind tuisonderrig wil ontvang, moet die ouer by die Onderwysdepartement aansoek doen. Maak seker dat u voldoende navorsing rakende die onderwerp doen. Meer inligting rakende die onderwerp is op die departement se webwerf beskikbaar. Druk ook op die FEDSAS-skakel om meer oor hierdie onderwerp te lees.
  FEDSAS skakel: https://docs.google.com/document/u/0/d/1SVSy_LW8Vyxekyyzgsko-OiLLmN4-ggsGTGT4qPfvC8/mobilebasic
 4. Indien ʼn leerder weer later terug in ʼn openbare skool geplaas wil word, sal daar bewys gelewer moet word dat die leerder by ʼn geregistreerde kurrikulum verskaffer geslaag het. Indien daar geen bewys gelewer kan word nie, sal die leerder die jaar moet herhaal.

Afstandsonderrig

Wanneer u kind by Gelofte as ʼn ingeskrewe leerder bly, kan hy/sy voortgaan met afstandonderrig soos daar op die verskeie sosiale netwerke reeds gedoen word. Ongelukkig sal alle formele assesserings en toetse sowel as eksamens by die skool afgelê moet word.

Ouers is verantwoordelik om aansoek te doen by die departement. Die dokument is beskikbaar onder die naam “Application for (Grade) exemption from compulsory attendance form” en is beskikbaar by die Bronne-lêer, onder die opskrif COVID 19 INLIGTING, op D6 Communicator.

Hierdie aansoek moet self afgelaai word en volledig voltooi word. Die aansoek en alle ander bykomende briewe moet aangeheg wees en by die kantoor ingehandig word. Geen e-posse sal aanvaar word nie.

Laat weet die skool asseblief rakende u besluit.

12. LOFFIEFLITSE
Ouers moet onthou dat daar reeds die afgelope paar maande baie briewe en inligting uitgestuur is. Hierdie briewe kan op D6-communicator afgelaai word.

Belangrike Loffieflitse was soos volg:

Ou-nuus

1. SAKE VIR DIE HOOF SE AANDAG
Ons wys u graag daarop dat daar ‘n skeurstrokie aan die einde van hierdie Loffienuus is waarop u enige sake (positief of negatief) onder die hoof se aandag kan bring. Die hoof se direkte fakslyn is 031 702 7217 en die direkte e-pos is skoolhoof@gelofte.co.za. Ons ondervinding is dat ouers dikwels ‘n ander perspektief op ‘n saak kry as hulle al die toepaslike inligting tot hul beskikking het. Vra dus gerus as u ongelukkig of onseker is oor ‘n saak.

2. AANMELDING EN RAPPORTERING VAN PROBLEME
By Gelofte Skool glo ons dat hoe vroeër ʼn probleem aangemeld word, hoe vroeër ons ʼn probleem kan oplos. Ongelukkig gaan ons vir ouers vra om by die volgende aanmeldingstruktuur te hou om sodoende te verseker dat u saak die regte persoon sal bereik om aandag daaraan te gee.

 1. Aanmeldings begin by die graadvoog of vakhoof vir probleme in die klas of in ʼn graad.
 2. Die departementshoof wat betrokke is by die fase is daar vir meer ernstige probleme.
 3. Die adjunkhoof sal ondersoek instel wanneer die departementshoof en graadvoog die saak ondersoek het
 4. Ernstige voorvalle moet aangemeld word by die hoof. Voorvalle en insidente se inligting sal eers na die verskillende departementshoof gestuur word sodat die hoof ʼn geheelbeeld kan kry van die ondersoek wat reeds gedoen is.
 5. Terugvoer na ouers sal per afspraak, telefonies, per e-pos of per brief geskied. Terugvoer sal eers kan gebeur as alle nodige partye betrokke ondervra is of verslae voltooi is.

3. OUERINLIGTING EN KONTAK BESONDERHEDE
Dit is die verantwoordelikheid van elke ouer om die skool op hoogte te hou van enige inligting wat verander. Inligting soos adres, kontaknommers en epos-adresse is baie belangrik en word deur die skool gebruik om ouers te kontak en inligting deur te stuur. Stuur asb. ʼn epos aan gsadmin1@gelofte.co.za of gsadmin2@gelofte.co.za met al die nodige inligting wat verander het. Alle finansiële vrae of inligting kan na gsfinance2@gelofte.co.za gestuur word.

4. E-POS
Ons het reeds ‘n baie groot aantal ouers wat die Loffienuus elektronies ontvang. Hierdie is uiteraard ‘n baie meer betroubare manier om seker te maak dat u die nuusbrief ontvang, aangesien die kinders soms vergeet van die nuusbrief wat in hul tasse lê. Indien u nog nie ‘n elektroniese weergawe van die Loffienuus ontvang nie, is u welkom om ‘n e-pos te stuur na skoolhoof@gelofte.co.za. Ons sal u dan op ons adreslys plaas. Die Loffienuus is ook op die webblad (www.gelofte.co.za) en op Communicator beskikbaar.

5. OORPLASING VAN LEERDERS
Departementele riglyne vereis dat daar skriftelik kennis gegee word indien leerders hul huidige skool verlaat. Ons versoek dus dat u, indien u weet dat u gaan verhuis of u kind elders gaan skoolgaan, die kantoor skriftelik daarvan in kennis sal stel. Die administratiewe personeel kan ongelukkig nie ‘n oorplasingskaart uitreik indien hul nie kennis dra daarvan dat u kind die skool gaan verlaat nie. Die oorplasingskaart kan ook nie gegee word indien enige skooleiendom (handboeke/mediaboeke) nie ingehandig is nie.

Kontak vir Mev. Edith van Dyk (ontvangskantoor) by 031 702 7201 of by gsadmin1@gelofte.co.za indien daar enige navrae is.

9. ADVERTENSIEBORDE

NAAM EN VAN E-POS PORTFOLIO
Renier van der Merwe

 

renier@ecowiseplumbing.co.za

 

Voorsitter
Terrein- en Veiligheidskomitee (Voorsitter)
Johan van Deventer

 

johanvd@labournet.com Ondervoorsitter
Dissiplinêre Komitee
Amanda Matthee DBHMAN4@pepkor-logistics.com Finansiële Voorsitter
Marianet Breytenbach marianet.breytenbach@aon.co.za Sport- en Kultuurkomitee
André Britz arbritz@telkomsa.net Dissiplinêre Komitee (Voorsitter)
Isak du Plessis isak@palladiumit.co.za Bemarkingskomitee
Hendrik Roux hendrik@drakmill.co.za Bemarkingskomitee (Voorsitter)
Bruce Schefermann bigbruce@mweb.co.za Dissiplinêre Komitee
Adele Swarts adelle.swarts@gmail.com Sport- en Kultuurkomitee (Voorsitter)
Misha Martin skoolhoof@gelofte.co.za Skoolhoof
Charmain Hefer charmain.hefer@gmail.com Onderwyser
Hendrik Janse van Rensburg hvanrensburg@gelofte.co.za Onderwyser
Reneé Gravett gsadjunk2@gelofte.co.za Onderwyser
Reinette Janse van Rensburg gsadmin2@gelofte.co.za Personeel
Sekretaris

11. SKOOLGELD 2020

GRAAD 1 – 12: Skoolgeld beloop R26 400 per leerder per jaar.

Betaling van skoolgeld kan op twee maniere plaasvind.

A. Eenmalig – voor 31 Maart 2020 (R1651 afslag per leerder)
OF
B. Maandeliks (betaalbaar voor die 7de van elke maand)

Eerste paaiement – Januarie : (voor 31/01/20) R1 900
Vir die res van die jaar – 10 paaiemente : Februarie – November R2 450
(Altesaam is daar 11 betalings wat gemaak word)

12. KONTANTVRYE SONE
Ons beklemtoon graag weer die volgende: ons streef daarna om die skool ‘n kontantvrye sone te maak en sodoende die versoeking by kriminele elemente te verwyder om die skool as ‘n sagte teiken te beskou. Dit sal dus waardeer word indien u van elektroniese betaalmetodes of tjeks gebruik sal maak.

Die skool se bankbesonderhede is soos volg:
Bank: ABSA
Rekeningnaam: Gelofte Skool
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 1137530569

Neem asseblief kennis Gelofte Skool beskik nie oor kaart fasiliteite nie.

Gelukwensings

1. PRESTASIES EN GELUKWENSINGS
Volg ons gerus op facebook by “Gelofte Skool Amptelike Blad” en op Instagram by “gelofteskoolamptelike”. Deur foto’s en prestasies op Facebook en Instagram te plaas, bereik ons baie meer ouers as deur die plaaslike koerant.

2. HAY-HOE BP MOTORHAWE
Hay-Hoe BP-motorhawe doen moeite om die skool te ondersteun. Ons versoek dus dat u hulle ook ondersteun wanneer u brandstof ingooi. U kan ‘n ondersteunerskaartjie by die skool se ontvangskantoor afhaal. U voltooi dan bloot die boek by die motorhawe wanneer u brandstof ingooi. ‘n Gedeelte van die bedrag word dan aan die skool geskenk. Daar word maandeliks ‘n trekking gehou waarin u die kans staan om ‘n gelukspakkie of ‘n karwas te wen.

3. VERJAARDAE – LEERDERS
Veels geluk aan die Loffies wat in Mei en Junie verjaar het, sowel as hierdie maand se verjaarsdae van Julie. Ons vertrou dat julle heerlik bederf sal word en bid julle baie seën toe vir die nuwe lewensjaar.

4. VERJAARDAE – PERSONEEL
Baie geluk aan die Loffies-personeel wat in die kwartaal verjaar.  Ons vertrou dat hulle ʼn wonderlike dag sal hê en ons bid vir hulle baie seën toe vir die nuwe lewensjaar.

Eulalie Brand 1 Mei
Mollie Fullard 6 Mei
Ellen Daneel 12 Mei
Chantel Venter 14 Mei
Innocent November 24 Mei
Marlene Britz 15 Jun
Deon Scheepers 17 Jun
Lana Schoeman (Cronje) 09 Jul
Misha Martin 11 Jul
Edith Van Dyk 13 Jul
Talita Van der Walt 22 Jul
Susan Du Plessis 23 Jul
Daleen Coetzee 27 Jul

No Comment

Comments are closed.