GELOFTE SKOOL

JAARVERSLAG: 2020

 1. INLEIDEND

Hierdie jaar was ‘n unieke en besonderse emosionele jaar vir alle ouers, leerders en personeel. Vanaf Maart, met die begin van die grendeltydperk, het ons lewens ‘n totale ommekeer beleef. Normale omstandighede het totaal verander. Nuwe wetgewings en maskers het die nuwe normaal geword. Skoolgee en skoolgaan, soos ons dit altyd geken het, het ook dramatiese verander. Die invloed wat dit op ons verskillende grade het, sal lewenslank deur elkeen onthou word. Ons matrieks in besonder. Die “laaste gebeure”, soos wat baie van ons deur  dekades beleef het, gaan ongelukkig vir altyd as hartseer gedagtes vir baie onthou word. Ons graad 1 leerders, wat hierdie jaar die fondasie moes vaslê, sal ekstra hard moet werk in komende jare. So kan dit ook van die ander grade gesê word. So ook het COVID-19 ʼn groot invloed op skoolgetalle en ook skoolaktiwiteite gehad.

 

 1. LEERDERTAL

Die skool het tans 733 leerders, terwyl die leerdertal op die tiende skooldag 764 was. Hiervan is 449 primêre leerders en 284 sekondêre leerders. Die leerdertal van die onderskeie grade sien tans soos volg daaruit:

Graad Leerders    
  Seuns Dogters Totaal
1 34 24 58
2 29 32 61
3 33 24 57
4 31 31 62
5 34 37 71
6 38 41 79
7 34 27 61
8 32 31 63
9 28 31 59
10 31 27 58
11 21 30 51
12 26 27 53
Totaal: 371 362 733

 

COVID-19 het verseker ‘n impak op die skool se getalle gehad. Van ouers wat leerders begin tuis onderrig het tot ouers wat ʼn beter heenkome by ander stede gaan soek het. Nog ‘n uitdaging ten opsigte van groei in Afrikaanse skole se getalle, is die feit dat ‘n toenemende aantal ouers besluit om hul kinders reeds op pre-primêre vlak in Engelsmedium skole te plaas. Hierdie leerders is dan in die meeste gevalle verlore vir Afrikaansmedium skole.

Die feit dat die Engelsmedium skole in ons omgewing tot oorlopens toe vol is en dat daar geen vooruitsig is vir     nuwe skole nie, is ‘n bedreiging vir die voortbestaan van enkelmedium Afrikaanse skole. Daar is egter tans geen druk uit departementele geledere in hierdie verband nie.

 

 

 1. PERSONEELAANGELEENTHEDE

Ons is bevoorreg om toegewyde personeel te hê wat bereid is om die spreekwoordelike ekstra myl te loop in belang van ons kinders. Die feit dat ons tans oor ‘n mengsel van ervare sowel as ‘n goeie kwota jong personeel beskik, bring ‘n gesonde dinamika na die personeel. Die tekort aan onderwyspersoneel bly ‘n uitdaging en dra daartoe by dat die skool sy onderwyspersoneel ten alle koste moet probeer behou. Dit gebeur toenemend dat poste geadverteer word en geen aansoeke ontvang word nie. ‘n Verdere uitdaging is die tendens dat veral jonger personeel hul heil in die buiteland gaan soek.

Ons is tans geregtig op 25 departementele opvoederposte, 1 sekretaresse en 1 arbeider wat deur die staat vergoed word. Die voorgestelde aantal personeel wat in 2021 deur die beheerliggaam vergoed word, sien soos volg daaruit:

Pos 2020 2021
Opvoeder 13 13
Administratief 2 2
Ondersteuningspersoneel 8 8
Invorderaar 1 1
Maatskaplike werkster 1 1
Media personeel 2 2
Sportbestuurder 1 1
Sekuriteitswag 1 1
Terreinbestuurder 1 1

Dertien van die 25 departementele poste is primêre aanstellings en 12 sekondêre aanstellings. Ons behoort ons personeel toewysing te behou vir 2021. Nuwe aanstellings vir ‘n Adjunkhoof en ‘n Departementshoof sal ook in 2021 gemaak word. Die gedetailleerde inligting oor ons personeel situasie sien tans soos volg daaruit:

Graad/Vak Aantal leerders Aantal personeel
1 58 3
2 61 3
3 57 3
4 62 2
5 71 2
6 79 3
7 61 2
8 63 2
9 59 2
10-12
Afrikaans 162
Engels 162
Wiskunde/WGL 162
Fisiese Wetenskap 38 1
Lewenswetenskap 50 1
Rekeningkunde 37 1
Besigheidstudies 68 1
Gasvryheidstudies 43 1
Lewensoriëntering 162
Ingenieursgrafika 68 1
Geografie 57 1
Toerisme 57 1
Rekenaartoepassing 66 1

Die volgende opvoederpersoneel sal in 2021 in beheerliggaamposte dien:

Personeellid Vakgebied
Bäcker N Senior Primêr
Beukes C Grondslagfase
Britz M Grondslagfase
Bronkhorst C Grondslagfase
Cronje L Engels
Daneel E Senior Primêr
Nagel H Senior Primêr
Janse van Rensburg R CAT / Rekenaars
Jubileus M Wiskunde
Munro A Senior Primêr
Nel L Engels (Toekomstig Departementeel )
Theron C Senior Primêr (Tydelik departementeel totdat nuwe Adjunkhoof aangestel word)
Van Dyk C Senior Primêr
Van Heerden V Geografie
Van Rensburg J Engels / Afrikaans

 

3.1          Personeelverlies

Die volgende personeel het ons diens in die loop van 2020 verlaat:

Personeellid Vakgebied/Taak Rede vir vertrek
Human M Senior Primêr Aftrede
Stokes M Afrikaans Pos by ander skool

Ons wil bogenoemde personeel graag bedank vir hul bydra.

 

3.2  Nuwe personeel  

Die volgende personeel het in die loop van die jaar by ons aangesluit.

Personeellid Vakgebied/Taak
Van Dyk C Senior Primêr

 

 1. LEERDERAANGELEENTHEDE

4.1          Akademiese uitslae 

Die slaagsyfer vir die onderskeie grade aan die einde van 2019 het soos volg daar uitgesien:

Graad Aantal leerders Aantal druipelinge % Slaag
1 63 6 90
2 71 2 97
3 65 1 98
4 70 3 96
5 82 1 99
6 66 1 98
7 74 0 100
8 59 1 98
9 64 4 94
10 54 0 100
11 55 1 98
12 50 1 98
Totaal 773 21 97

Die matrieks van 2019 het ‘n gemiddelde persentasie van 61,5% behaal met 76% van die leerders wat geslaag het met matrikulasievrystelling. Een leerder het geslaag met ‘n A-gemiddeld en 5 met ‘n B-gemiddeld.

Ané de la Rey slaag met ses onderskeidings terwyl Tarien Blignaut vyf onderskeidings behaal.

Daar was 47 vakonderskeidings. Twee en veertig persent van die matrieks het geslaag met ‘n gemiddeld van         60% of hoër. In een vak was die vakgemiddeld hoër as 70% en in nog ses hoër as 60%. Baie geluk aan die matriekgroep van 2019 met pragtige uitslae.

Die volgende leerders was die top akademiese presteerders in die onderskeie grade aan die einde van 2019:

GRAAD ALPHA LEERDER GEMIDDELDE %
4 Mia Breytenbach 95.8%
5 Zaviër van der Merwe 93.2%
6 Jade Jaftha 93.2%
7 Jane Lewis 95.4%
8 Esmalien van Dyk 89.4%
9 Kelsey Honiball 88.7%
10 Ruan Radley 87.1%
11 Stephan Kruger 93.9%
12 Ané de la Rey 88.5%

 

Ons streef daarna om hoë akademiese standaarde te handhaaf. Die gevolg hiervan is soms dat leerders en ouers onder geweldige druk geplaas word. In ‘n poging om die druk te verlig,  versprei ons tans ‘n volledige program vir elke kwartaal se assessering op ‘n kwartaallikse basis aan ouers en poog ons om die hoeveelheid assesseringsaktiwiteite, waar moontlik, binne die raamwerk van departementele beleid, te verminder.

 

4.2          Vakkeuses 

Leerders kan die volgende vakkeuses uitoefen:

* Leerders in grade 1 – 9 volg die voorgeskrewe vakpakkette soos deur die departement vereis.

* Leerders in graad 10 – 12 neem Afrikaans, Engels, Wiskunde/WGL en LO en kies drie ander vakke uit: Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe, Geografie, Rekenaartoepassingstegnologie, Rekeningkunde, Toerisme, Besigheidstudies, Gasvryheidstudies en Ingenieursgrafika.

Die beskikbaarheid van bepaalde vakkeuses hang af van die aantal leerders wat die betrokke vak wil aanbied.

4.3          Skoolbywoning  

Getroue skoolbywoning is ‘n belangrike komponent in sover dit ‘n leerder se akademiese prestasie betref.                Laatkommers raak ook ‘n toenemende probleem en dit blyk dat dit vir enkele ouers bloot nie ‘n prioriteit is om hul kinders betyds by die skool te besorg nie.

Onderstaande gee ‘n aanduiding van die onderskeie grade se persentasie skoolbywoning vir die eerste kwartaal. Vir kwartaal 2 en 3 was daar groot onsekerheid as gevolg van COVID-19 en het ouers leerders by die huis gehou. Weereens het COVID- 19 ‘n groot invloed hier ook gehad. Departementele regulasies het ons ongelukkig ook tot 50% kapasiteit beperk.

Graad 1ste Kwartaal
1 96.92
2 95.06
3 96.3
4 95.6
5 96.7
6 95.8
7 94.1
8 94.9
9 95.3
10 95.7
11 96.5
12 98.9
Skool 96.2%

 

Ons streef daarna om ‘n bywoningsyfer van hoër as 95% te hê.   Bogenoemde syfers sluit nie statistiek in van leerders wat gereeld laatkom of vroeg uitteken nie.

 1. EKSAMINERING EN TOETSING

Alle leerders vanaf graad 4 – 12 het aan die einde van 2019 eksamen geskryf. Leerders word deurlopend geëvalueer aan die hand van toetse sowel as informele evaluering.

 1. BEHEERLIGGAAM

Die huidige beheerliggaam is in Maart 2018 verkies en dien ‘n driejaar termyn. Leerderlede dien slegs vir ‘n jaar. Daar is weer beheerliggaamverkiesing geskeduleer vir 2021.

Die volgende persone dien tans op die beheerliggaam:

Renier van der Merwe Voorsitter
Johan van Deventer Onder-Voorsitter
Amanda Matthee Finansies
Renier van der Merwe Terrein
Hendrik Roux/Isak du Plessis Bemarking en Projekte
Adele Swarts/Marianet Breytenbach Buitemuurs (Sport en Kultuur)
André Britz/Bruce Scheffermann/Johan van Deventer Dissiplinêre komitee (Leerderdissipline)
Charmain Hefer Opvoeder
Hendrik Janse van Rensburg Opvoeder
Reneé Gravett Opvoeder
Erika Strydom Nie-opvoeder en sekretaresse
Stephan Kruger Leerder
Zoe Loedolff Leerder
Steven Mathetsa Leerder
Misha Martin Skoolhoof

 

 

 

Die beheerliggaam funksioneer aan die hand van die volgende komitees:

6.1          DAGBESTUUR    

Die dagbestuur vergader slegs by hoë uitsondering om besluite te neem oor sake wat dringende aandag verg.

6.2          FINANSIES    

Die skool se finansies is kerngesond. Die algemene verarming van die Afrikaanssprekende gemeenskap raak egter ook die skool en dit plaas uiteraard ‘n beperking op nuwe projekte wat aangepak kan word en die onderhoud van bestaande fasiliteite en toerusting. Dank word uitgespreek teenoor vele ouers wat bereid is om die hand dieper in hul eie sakke te steek in belang van die skool. Detail m.b.t. die skool se finansies word aangespreek in die begrotingsverslag.

Weens poste wat deur die Departement gevul moes word, moes die skool tydelik addisionele salarisse dra. Ongelukkig neem die aanstellingsproses ‘n tydjie.  Alle posvlak 1 aanstellings is egter nou gefinaliseer. Ons het vir 2021 ʼn departementshoof en adjunkhoof pos wat gevul moet word.

6.3          BEMARKING EN PROJEKTE   

Bemarking geskied deur die skool se webblad, Facebookblad, Instagram en Whatsapp-groepe en die Opedae. Ons streef daarna om deur die maksimum moontlike aantal kommunikasiekanale met ouers en potensiële ouers te kommunikeer. Opedag word gebruik om ouers in te lig oor wat die skool bied. Gereelde afsprake met potensiële ouers werp ook vrugte af.

Ons het egter geleer dat die beste bemarkingsmeganisme van die skool gelukkige en tevrede ouers is wat die skool bemark onder vriende en nuwe intrekkers. Die koop van advertensieruimte in plaaslike koerante het in die verlede geen vrug opgelewer nie. Ons doen ‘n beroep op ouers en Loffies om die skool passievol te bemark onder nuwe intrekkers, maar ook in hul daaglikse doen en late. Die beste bemarker van enige produk bly die mondelingse bemarking deur tevrede kliënte.

Die grootste projekte in terme van fondsinsameling is die jaarlikse kaskarwedren, die wintersport aandreeks en die verkoop van die groot advertensiebord.  Daar is plek vir addisionele advertensieborde in bepaalde areas. Borde is beskikbaar om teen ‘n jaarlikse tarief te huur, vir addisionele inkomste. Besighede is welkom om die skool te kontak vir meer inligting.

Die beheerliggaam poog om projekte daar te stel wat fokus op eksterne bronne van inkomste bo en behalwe ons eie ouergemeenskap.

 

6.4          VEILIGHEIDSKOMITEE   

Die veiligheidskomitee bestaan uit ouerlede van die beheerliggaam, die terreinbestuurder sowel as onderwyspersoneel. Die komitee vergader kwartaalliks en hanteer sake wat die veiligheid van leerders, ouers, personeel en ander betrokkenes raak. Kommer heers oor leerders wat dikwels laatmiddag nog by die skool is nadat alle personeel reeds die terrein verlaat het. Ons het begrip daarvoor dat ouers lang ure werk, maar daar kan ongelukkig nie van personeel verwag word om ‘n gratisnasorg diens beskikbaar te stel nie. Die beheerliggaam het besluit om ʼn wag van 06:00 tot 18:00 aan te stel wat baie help met die veiligheid by die hek en tydens skoolure.

 

 

6.5          DISSIPLINÊRE KOMITEE EN VERWANTE AANGELEENTHEDE 

Die dissiplinêre komitee van die beheerliggaam bestaan uit drie ouerlede van die beheerliggaam. Hierdie komitee hanteer ernstige oortredings van leerders wat nie deur die bestuurspan en personeelkorps          van die skool hanteer kan word nie, aangesien dit aanbeveling tot skorsing tot gevolg kan hê. Behalwe vir die daaglikse kleiner dissiplinêre probleme wat deur die bestuurspan en personeel hanteer word, is daar min ernstige probleme. Boelie-probleme word dadelik hanteer en so gou moontlik aangespreek.

Die handhawing van gesonde dissipline is ononderhandelbaar aangesien effektiewe onderrig daarsonder bloot nie moontlik is nie. Ouers se ondersteuning van die skool is hierin van kardinale belang.         Die handhawing van dissipline word toenemend ‘n uitdaging by skole landswyd.

‘n Groot deel van die oorsaak hiervan lê daarin dat sommige ouers die skool nie ondersteun in die toepassing van die skool se dissiplinêre stelsel nie, selfs wanneer die skool onomwonde bewyse het van die kind se skuld. Dit skep by die kind die valse gevoel dat hy die verontregte is en die skool die skuldige. Hierdie tipe optrede deur ouers doen, op die langtermyn, onberekenbare skade aan hul kinders. Ons maak sodoende ‘n geslag groot wat nie gesag kan aanvaar nie en hulle lewe deurgaan as die verontregtes in elke ongemaklike situasie waarin hulle beland in die toekoms. Skole landswyd ervaar toenemend dat ouers nie bereid is om hierdie lewenswaarde by hul kinders te vestig nie en eerder ten alle koste die skool die spreekwoordelike “vark in die verhaal” sal maak. Ons doen ons kinders daardeur ‘n geweldige onreg aan in hul vorming vir die toekoms.

Dit dra verder daartoe by dat onderwysers toenemend ‘n stryd voer om dissipline te handhaaf in die klas aangesien hulle “gedreig” word met die ouers indien die onderwyser die kind aanspreek oor onaanvaarbare              gedrag. Basiese goeie maniere en respek teenoor volwassenes blyk ook lewenswaardes te wees wat besig is om uit te sterf.

Die skool is steeds besig met ‘n projek waar ons poog om weg te beweeg van ‘n hoofsaaklik reëlgedrewe skool na ‘n waardegedrewe skool. Vir hierdie projek om te slaag moet elke rolspeler by die skool, nl. personeel, ouers en leerders inkoop en die projek ondersteun. Die projek kan slegs slaag indien die ouers saam met die personeel verantwoordelikheid aanvaar om gesonde waardes by ons kinders te vestig soos onder andere respek, betroubaarheid, toewyding, ens.

 

6.6.         TERREIN EN FASILITEITE 

Die terreinkomitee is verantwoordelik vir die instandhouding van ons terrein en fasiliteite. Ons tuine en terrein vertoon tans besonder netjies en dra daartoe by dat ons in ‘n aangename omgewing kan werk. Ons is deurlopend besig om aandag te skenk aan die opknapping van die skool se badkamers en ander fasiliteite. COVID-19 en beperkte skoolgeld het ‘n groot invloed gehad op opgraderings, aankope en herstelwerk.

Die volgende fasiliteite/toerusting is in die afgelope jaar herstel/opgeknap/aangekoop:

* Sonpanele is geïnstalleer.

* Sportkantoor is geskuif.

* Die opgraderings van die telbord by die A rugby- en hokkie velde.

* Addisionele banke en stoele vir die graad 6-klas.

* Verskeie ligte is herstel en aangebring om die skool vir die aandreeks.

* Die skool se alarmstelsel is opgegradeer.

Indien die skool se finansies dit toelaat beoog ons om die volgende sake in die loop van 2021 aan te spreek.

* Verfwerk aan skool af te handel.

* Herstelwerk aan skool se dak.

* Opknapping van die heining.

* Opknapping van die kleedkamers

* Uitspan se badkamers op te knap vir gaste.

* Opgradering van die HOCA-Kombuis.

* Tennisbaan se oppervlak.

* Teeroppervlakte by personeel en ouers se parkering.

 

As gevolg van die ouderdom van die geboue is daar enkele probleme ten opsigte van onderhoud wat ʼn beduidende uitdaging bied gesien in die lig van ons beperkte begroting. Enkele voorbeelde hiervan is die volgende:

* Stukkende ruite bly ‘n deurlopende probleem onder andere as gevolg van die ontoeganklikheid daarvan.

* Die dak lek op enkele plekke.

 

 1. SPORT EN KULTUUR

Uitstappies en toere het tans so duur geraak dat ons nie ‘n ander keuse het as om te herbesin oor ons ouergemeenskap se vermoë om die koste van hierdie toere/uitstappies te dra nie. Gesien in die lig van die huidige ekonomiese klimaat raak dit ook toenemend moeiliker om borge/skenkings te bekom. Ons streef egter steeds daarna om ons leerders wel blootstelling te gee deur hulle op toere en uitstappies te neem waar moontlik.

Leerders kan betrokke raak by die volgende kultuuraktiwiteite: Landsdiens, koor, VCSV, skaak, debat, tienertoneel en redenaars. Ons leerders presteer ook pragtig op kultuurgebied.

COVID-19 het in hierdie geval ook weer deelname beperk. Sekere alternatiwe reëlings kon deur instansies gemaak word sodat deelname op digitale platvorms kon plaasvind.

NAAM AKTIWITEIT PRESTASIE
STEPHAN KRUGER JEUGKOOR KZN
CHARLIZE VAN STADEN JEUGKOOR KZN
GEMMA VAN STADEN JEUGKOOR KZN
ATKV REDENAARS – DIGIPRAAT Die ATKV het die Redenaarskompetisie wat nie kon plaasvind nie weens Covid-19 verander na DIGIPRAAT en ons Redenaars kon video-opnames van hul toesprake instuur.
PRIMêRE LEERDERS
MIKAELA BENADE ATKV REDENAARS – DIGIPRAAT A+
LEANé ALBERTS ATKV REDENAARS – DIGIPRAAT A+
RYAN BENADE ATKV REDENAARS – DIGIPRAAT A+
SEKONDêRE LEERDERS
LEHANKE SWARTS ATKV REDENAARS – DIGIPRAAT A+
CHARLIZE VAN STADEN ATKV REDENAARS – DIGIPRAAT A+
LIANKE DU PLESSIS ATKV REDENAARS – DIGIPRAAT A
TIENERTONEEL  
Die volgende leerders het almal Brons behaal vir spel:
DECLAN PIENAAR TIENERTONEEL BRONS
MEGAN MURRAY TIENERTONEEL BRONS
SONIQUE VILJOEN TIENERTONEEL BRONS
ANLEROUX VAN TONDER TIENERTONEEL BRONS
ABIGAIL VAN DEN BERG TIENERTONEEL BRONS
CHARLIZE VAN STADEN TIENERTONEEL BRONS
LEHANKE SWARTS TIENERTONEEL BRONS
Die volgende leerders het die volgende prestasies behaal vir hul skryfwerk:
MEGAN MURRAY TIENERTONEEL BRONS
LEHANKE SWARTS TIENERTONEEL SILWER

 

Wetgewinge en departementele regulaies het sport en kultuur deelname tot ‘n minimum beperk. Daar was gelukkig geleentheid vir leerders om tydens die eerste kwartaal deel te neem       aan span- en klub sportsoorte. Alhoewel ons aandreeksspanne nie gewen het nie, het hulle baie goed gevaar. Ons is trots om te sê dat Gelofte Skool (al is ons een van die kleinste skole in die toernooi) se spelers nie terugstaan vir enige van die groter skole nie. Ons is trots op hierdie spanne. Ons is ook trots op die volgende leerders met hulle individuele prestasies in atletiek, netbal, hokkie en krieket.

NAAM AKTIWITEIT PRESTASIE
AANDREEKS 2020 – GELOFTE SPANNE
O/13 NETBAL 4de PLEK
O/13 RUGBY 5de PLEK
O/13 HOKKIE 4de PLEK
O/18 NETBAL 3de PLEK
O/18 RUGBY 3de PLEK
O/18 HOKKIE 5de PLEK
CARLI SMITH ATLETIEK SILWER – HOOGSPRING KZN
LIZE MUNRO ATLETIEK GOUD – GEWIGSTOOT KZN
GRIFFIN DEVENISH ATLETIEK GOUD – GEWIGSTOOT KZN
AJ KNOX ATLETIEK 4de PLEK – HOOGSPRING KZN
AJ KNOX ATLETIEK BRONS – 100m KZN
AJ KNOX ATLETIEK GOUD – 80m KZN
ARTHUR GREEFF ATLETIEK GOUD – GEWIGSTOOT KZN
ARTHUR GREEFF ATLETIEK GOUD – HOOGSPRING (met nuwe byeenkoms rekord) KZN
ARTHUR GREEFF Ontvang die trofee vir “Beste seunsatleet met die beste prestasies vir die dag” by die KZN-byeenkoms.
ARTHUR GREEFF &             AJ KNOX Gekies vir deelname aan SA-kampioenskappe.  Kon ongelukkig nie deelneem nie weens Covid-19.
NATHAN KAPP ATLETIEK DISKUS KZN
NATHAN KAPP ATLETIEK GEWIGSTOOT KZN
ELMEREE VAN DYK ATLETIEK 1500m KZN
TAMIQUE BRUINTJIES ATLETIEK 100m KZN
NADINE HEFER ATLETIEK GEWIGSTOOT KZN
REINHARDT VENTER ATLETIEK GEWIGSTOOT KZN
REINHARDT VENTER ATLETIEK 100m KZN
JEAN RUST ATLETIEK GEWIGSTOOT KZN
KAYLA STIMIE AKSIENETBAL EEN DAG TOERNOOI – JHB KZN
DEDRé GRAVETT AKSIENETBAL EEN DAG TOERNOOI – JHB KZN
MEGAN MURRAY AKSIENETBAL EEN DAG TOERNOOI – JHB KZN
NADINE HEFER AKSIENETBAL EEN DAG TOERNOOI – JHB KZN
MARISSA PRINSLOO AKSIENETBAL EEN DAG TOERNOOI – JHB KZN
ANLEROUX VAN TONDER AKSIENETBAL EEN DAG TOERNOOI – JHB KZN
Die spelers is verkies, het geoefen, onkostes betaal, maar die toernooi is afgestel weens Covid-19.
DINé VAN DER MERWE AKSIENETBAL TOERNOOI IS GEKANSELLEER KZN
ANKE BRITZ AKSIENETBAL TOERNOOI IS GEKANSELLEER KZN
MADELEIN WILMANS AKSIENETBAL TOERNOOI IS GEKANSELLEER KZN
LIZE MUNRO HOKKIE Behaal Westville Distrik en het deurgegaan na die PADDSA proewe.
YAHNé JANSE VAN RENSBURG HOKKIE Behaal Westville Distrik en het deurgegaan na die PADDSA proewe.
KYLE DE BRUYN KRIEKET O/13 PADSSA DISTRIK KRIEKETSPAN

 

Alhoewel daar nie baie kampe was nie kon van die leerders geleentheid kry om op ‘n landsdienskamp te gaan. Verskeie graad 5 en 9 leerders het ook die Reg-vir-Môre leierskamp bygewoon.

Ons wil graag ‘n besondere woord van dank rig tot elke personeellid, ouer en kundige wat oor die afgelope jaar by afrigting of die organisasie van sport by Gelofte betrokke was. U insette, dikwels sonder enige vergoeding, word opreg waardeer en maak ‘n reuse verskil in ons kinders se lewens.

 1. MAATSKAPLIKE EN ANDER AANGELEENTHEDE

Die maatskaplike werkster bly ‘n groot bate vir die skool en dra beslis daartoe by dat ons leerders ook maatskaplik en geestelik versorg is. Ons opregte dank aan die onderskeie gemeentes en weldoeners wat die daarstel van hierdie pos beskikbaar maak. Die feit dat privaat praktisyns in sover dit ‘n sielkundige en arbeidsterapeut betref, per afspraak op die terrein beskikbaar is, vergemaklik toegang tot hierdie dienste beduidend vir ons leerders sowel as ouers.

 1. MOEDERSKOMITEE EN MA’S WAT OMGEE

Ons moederskomitee bly ‘n geweldige bate vir die skool wat onvermoeid fondse insamel en projekte loods by die skool. Ons opregte dank aan hierdie groep ouers vir hul onbaatsugtige diens. Daar is verskeie voorbeelde van projekte by die skool wat deur hierdie klein groepie ouers daargestel is.

Ons is ook dankbaar vir die mate waarin hulle betrokke is by die hantering van funksies by die skool. Daar kan sonder uitsondering daarop gereken word dat ons trots sal wees op enige funksies wat deur hierdie klein groepie staatmakers georganiseer word.

Ons Moeders-wat-omgee (Mothers-who-care) is ook betrokke by die sopkombuis.  Leerders ontvang daagliks ‘n warm bord kos. Vir sommige is dit die enigste voedsame maaltyd per dag.  Dankie aan elke mamma wat tydens kwartaal 1 met soveel liefde die kos voorberei het.

Ons wil ook graag dank betuig teenoor die groep ma’s wat weekliks ‘n gebedsgroep hou by die skool om die skool en die skoolgemeenskap in gebed te dra. Hulle maak dikwels ook ‘n groot verskil deur die klein gebare van omgee wat hulle teenoor rolspelers by die skool betuig.

 1. KLUB 100

Ons dra graag weer eens ons opregte dank oor aan hierdie klein groep entoesiastiese en lojale ondersteuners van die skool wat onvermoeid hul tyd, kundigheid en fondse tot die skool se beskikking stel.        ‘n Mens hoef maar net op die terrein rond te beweeg om te besef watter geweldige bydrae die lede van Klub 100 oor die afgelope 28 jaar gelewer het tot die verbetering van bestaande fasiliteite en die daarstelling van nuwe fasiliteite. Ons waardeer hul lojaliteit en ondersteuning.

Die Wildsfees kon ongelukkig nie hierdie jaar, as gevolg van COVID-wetgewing, plaasvind nie. Klub 100 gebruik altyd ʼn groot deel van hierdie winste om terug te ploeg in die skool in.

 

 1. KOMMUNIKASIE

Ons vertrou dat hierdie een aspek is waaroor daar waarskynlik min kritiek gelewer kan word. Inligting word op ‘n verskeidenheid wyses, elektronies en andersins, beskikbaar gestel. Ons maak tans gebruik van die Whatsapp-groepe, die skool se webblad, Communicator, bulk SMS’e en van harde kopieë om inligting na ouers te versprei. Die skool se facebook blad dra ook daartoe by dat nuuswaardige gebeure by die skool effektief oor ‘n wye front versprei kan word.

 

 1. AKADEMIE EN ONEDRIVE

Gelofte personeel het hierdie jaar meer as hulle deel gedoen tydens die grendeltyd – in klastyd toe leerders terug gekom het, deur ekstra akademiese middae te reël en om ekstra opdragte en hulp aan leerders te bied. Personeel het bewys dat hulle bo hierdie omstandighede uitgestyg het om leerders te help.

Terselfdertyd het personeel ook weekliks seker gemaak dat leerders wat gebruik maak van die skool se aanlynonderrigprogram, altyd op datum bly met die kurrikulum. Hierdie akademiese werk is weekliks beskikbaar gestel aan leerders op die skool se OneDrive rekening.

 

 1. GELOFTE EN DIE TOEKOMS

Ons is bevoorreg dat ons getalle oor die afgelope aantal jare gestyg het. Dit hou voordele in vir die skool wat personeelvoorsiening betref sowel as vir die mate waarin ons voldoende Loffies het om sportspanne vol te maak.

Skole landswyd het veral hierdie jaar (as gevolg van COVID-19) dit erger ervaar as tevore. Ons het hierdie jaar dit eerstehands beleef hoe die ekonomie swaartrek en hoe ouers hulle werk verloor het. Tog wil ons elke ouer bedank wat in hierdie moeilike tyd nog steeds  hulle skoolgeld betaal het.

Die druk op Afrikaanse skole in die groter Durban area groei jaarliks ten opsigte van die daling in getalle en het daartoe gelei dat die meeste Afrikaanse enkelmedium skole gekies het om hul onderrigmedium te wysig na parallelmedium. Van die aanvanklike ses Afrikaansmedium skole in die groter Durban area is daar tans slegs twee oor. Behalwe vir die feit dat Afrikaanssprekende ouers toenemend verkies om hul kinders in Engelsmedium skole te plaas, vind ons ook toenemend dat ons getalle beïnvloed word deur die verhuising van ouers na die binneland agter beter werksgeleenthede aan. ‘n Groeiende aantal nuwe ouers se omstandighede is van so ‘n aard dat hulle alreeds met inskrywing aandui dat hulle aansoek wil doen vir subsidie.

 1. DANKIE

‘n Woord van hartlike dank aan die volgende:

14.1        Ouers vir hul lojaliteit en onvermoeide ywer. Die skool kan doodgewoon nie effektief funksioneer sonder u insette op sovele terreine nie. Dankie ook aan ouers wat agteroor buig om hul finansiële verpligtinge teenoor die skool na te kom. Ons is deeglik daarvan bewus dat dit dikwels groot opoffering vra.

14.2        Personeel wat met entoesiasme, toewyding en deernis hul rol as opvoeders uit gevoer. Die bydrae van personeel, dikwels onder moeilike omstandighede, moet nie gering geskat word nie. Personeel het inderdaad bo 2020 se omstandighede uitgestyg om kwaliteit onderrig, onder moeilike toestande, aan leerders te verskaf.

14.3        Leerders wat deur harde werk en toewyding, op welke terrein ookal, ‘n bydrae gelewer het om Gelofte se belange te bevorder. Julle is die hart van die skool.

14.4        Lede van die beheerliggaam wat met onvermoeide ywer ure spandeer in belang van die skool. Sonder hierdie insette en opoffering kan die skool nie effektief funksioneer nie.

14.5        Ouers wat by die moederskomitee betrokke is en werk van onskatbare waarde doen by die skool.

14.6        Ouers en ondersteuners wat betrokke is by Klub 100 en van hul kosbare tyd opoffer in belang van ons leerders.

14.7        Dankie aan elke ouer wat bereid is om op komitees te dien en sodoende hul tyd en kundigheid tot die skool se beskikking stel.

14.8        Ons Hemelse Vader wat ons weereens op sovele terreine in swaarkry en geluk gedra en geseën het.

No Comment

Comments are closed.