1. INLEIDEND

Hierdie jaar was weereens ‘n unieke en besonderse emosionele jaar vir alle ouers, leerders en personeel. COVID is die nuwe normaal en ons moes leer om daarby aan te pas. Die land, en self ook die skool, het gedurende die derde kwartaal die golf van COVID-gevalle ervaar. Skoolgee en skoolgaan was weereens ʼn groot uitdaging. Die skooljaar het later begin en vanaf Maart 2021 het die skool weer ten volle begin funksioneer. Dit het gehelp dat ons vanaf graad 1 tot 12 op datum met die kurrikulum kon kom en sodoende verseker dat ons leerders nie agter is nie. Met al die onderbrekings en inperkings kon ons aan die einde van die derde- en begin vierde kwartaal Mej. Gelofte, Kaskar, Kutuur-aand en Matriekafskeid hou.

2. LEERDERTAL

Die skool het tans 701 leerders, terwyl die leerdertal op die tiende skooldag 711 was. Hiervan is 422 primêre leerders en 279 sekondêre leerders. Die leerdertal van die onderskeie grade sien tans soos volg daaruit:

Graad Leerders    
  Seuns Dogters Totaal
1 33 27 60
2 28 23 51
3 27 29 56
4 33 21 54
5 25 36 61
6 29 37 66
7 37 37 74
8 29 29 58
9 34 28 62
10 26 28 54
11 29 27 56
12 20 29 49
Totaal: 350 351 701

COVID-19 het weereens ‘n impak op die skool se getalle gehad. Van ouers wat leerders begin tuis onderrig het, tot ouers wat ʼn beter heenkome by ander stede gaan soek het as gevolg van ouers wat hul werk verloor het.

3. PERSONEELAANGELEENTHEDE

Ons is bevoorreg om toegewyde personeel te hê wat bereid is om die spreekwoordelike ekstra myl te loop in belang van ons kinders. Die feit dat ons tans oor ‘n mengsel van ervare sowel as ‘n goeie kwota jong personeel beskik, bring ‘n gesonde dinamika na die personeel. Die tekort aan onderwyspersoneel bly ‘n uitdaging en dra daartoe by dat die skool sy onderwyspersoneel ten alle koste moet probeer behou. Dit gebeur toenemend dat poste geadverteer word en geen aansoeke ontvang word nie.

Ons is tans geregtig op 26 departementele opvoederposte, 1 sekretaresse en 1 arbeider wat deur die staat vergoed word. Die voorgestelde aantal personeel wat in 2022 deur die beheerliggaam vergoed word, sien soos volg daaruit:

Pos 2021 2022
Opvoeder 13 12
Administratief 2 2
Ondersteuningspersoneel 8 8
Invorderaar 1 1
Maatskaplike werkster 1 1
Media personeel 2 2
Sportbestuurder 1 1
Sekuriteitswag 1 1
Terreinbestuurder 1 1

Twaalf van die 26 departementele poste is primêre aanstellings en 12 sekondêre aanstellings. Ons behoort ons personeel toewysing te behou vir 2022. Nuwe aanstellings vir ‘n Adjunkhoof en ‘n Departementshoof sal hopelik teen die einde van 2021 gemaak word. Die gedetailleerde inligting oor ons personeel situasie sien tans soos volg daaruit:

Graad/Vak Aantal leerders Aantal personeel
1 60 3
2 51 3
3 56 3
4 54 2
5 61 2
6 66 3
7 74 2
8 58 2
9 62 2
10-12
Afrikaans 159
Engels 159
Wiskunde/WGL 159
Fisiese Wetenskap 43 1
Lewenswetenskap 49 1
Rekeningkunde 36 1
Besigheidstudies 67 1
Gasvryheidstudies 44 1
Lewensoriëntering 159
Ingenieursgrafika 62 1
Geografie 49 1
Toerisme 61 1
Rekenaartoepassing 67 1

Die volgende opvoederpersoneel sal in 2022 in beheerliggaamposte dien:

Personeellid Vakgebied
Bäcker N Senior Primêr
Bronkhorst C Grondslagfase
Cronje L Engels
Cox E Senior Primêr
De Vrye L Senior Primêr
Janse van Rensburg R CAT / Rekenaars
Jubileus M Wiskunde
Koekemoer HB Senior Primêr
Munro A Senior Primêr
Nagel H Senior Primêr
Van Heerden V Geografie
Van Jaarsveld L Engels / Afrikaans
Visser H Senior Primêr

3.1 Personeelverlies

Die volgende personeel het ons diens aan die einde van 2020 en in die loop van 2021 verlaat:

Personeellid Vakgebied/Taak Rede vir vertrek
Britz M Grondslagfase Bedanking
Van Dyk C Senior Primêr Bedanking
Van Rensburg C Engels Pos by ander skool
Van der Walt T Senior Primêr Aftrede
Gravett R Rekeningkunde Pos by ander skool

Ons wil bogenoemde personeel graag bedank vir hul bydra.

3.2 Nuwe personeel

Die volgende personeel het in die loop van die jaar by ons aangesluit.

Personeellid Vakgebied/Taak
De Vrye L Senior Primêr
Koekemoer HB Senior Primêr
Van Jaarsveld L Engels / Afrikaans
Visser H Senior Primêr
Roestorf A Rekeningkunde

4. LEERDERAANGELEENTHEDE

4.1 Akademiese uitslae

Die slaagsyfer vir die onderskeie grade aan die einde van 2020 het soos volg daar uitgesien:

Graad Aantal leerders Aantal druipelinge % Slaag
1 57 6 89
2 58 2 97
3 59 3 95
4 62 2 97
5 69 0 100
6 79 0 100
7 59 0 100
8 64 2 97
9 59 0 100
10 58 1 98
11 50 0 100
12 52 2 96
Totaal 726 18 97

Die matrieks van 2020 het ‘n gemiddelde persentasie van 62,6% behaal met 80,8% van die leerders wat geslaag het met matrikulasievrystelling. Vier leerders het geslaag met ‘n A-gemiddeld en 12 met ‘n B-gemiddeld.
Stephanus Kruger slaag met sewe onderskeidings terwyl Tyler Dryer ses onderskeidings behaal. Lianke du Plessis en Alicia Koekemoer het vyf onderskeidings elk behaal.

Daar was 59 vakonderskeidings. Vier en veertig persent van die matrieks het geslaag met ‘n gemiddeld van 60% of hoër. In vier vakke was die vakgemiddeld hoër as 70% en in nog vier hoër as 60%. Baie geluk aan die matriekgroep van 2020 met pragtige uitslae.

Die volgende leerders was die top akademiese presteerders in die onderskeie grade aan die einde van 2020:

GRAAD ALPHA LEERDER GEMIDDELDE %
4 Mikaela Benade 95
5 Mia Breytenbach 96
6 Nika Mengel 92
7 Jade Jaftha 92
8 Dedre Gravett 93
9 Esmalien van Dyk 91
10 Kelsey Honiball 87
11 Ruan Radley 84
12 Stephan Kruger 95

 

Ons streef daarna om hoë akademiese standaarde te handhaaf. Die gevolg hiervan is soms dat leerders en ouers onder geweldige druk geplaas word. In ‘n poging om die druk te verlig, versprei ons tans ‘n volledige program vir elke kwartaal se assessering op ‘n kwartaallikse basis aan ouers en poog ons om die hoeveelheid assesseringsaktiwiteite, waar moontlik, binne die raamwerk van departementele beleid, te verminder.

4.2 Vakkeuses

Leerders kan die volgende vakkeuses uitoefen:
* Leerders in grade 1 – 9 volg die voorgeskrewe vakpakkette soos deur die departement vereis.
* Leerders in graad 10 – 12 neem Afrikaans, Engels, Wiskunde/WGL en LO en kies drie ander vakke uit: Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe, Geografie, Rekenaartoepassingstegnologie, Rekeningkunde, Toerisme, Besigheidstudies, Gasvryheidstudies en Ingenieursgrafika.
Die beskikbaarheid van bepaalde vakkeuses hang af van die aantal leerders wat die betrokke vak wil aanbied.

4.3 Skoolbywoning

Getroue skoolbywoning is ‘n belangrike komponent in sover dit ‘n leerder se akademiese prestasie betref. Laatkommers raak ook ‘n toenemende probleem en dit blyk dat dit vir enkele ouers bloot nie ‘n prioriteit is om hul kinders betyds by die skool te besorg nie.

Onderstaande gee ‘n aanduiding van die onderskeie grade se persentasie skoolbywoning vir die eerste en tweede kwartaal.

Graad 1ste Kwartaal 2de Kwartaal
1 95.5 97.0
2 96.1 96.9
3 95.1 96.9
4 94.1 97.0
5 96.7 96.9
6 95.1 96.9
7 95.9 96.9
8 95.9 96.9
9 94.7 96.9
10 95.2 96.9
11 93.5 96.9
12 95.2 96.9
Skool 95.3% 96.98%

Ons streef daarna om ‘n bywoningsyfer van hoër as 95% te hê.   Bogenoemde syfers sluit nie statistiek in van leerders wat gereeld laat kom of vroeg uitteken nie.

5. EKSAMINERING EN TOETSING

Alle leerders vanaf graad 4 – 11 het aan die einde van 2020 ʼn toetsreeks geskryf wat deur CAPS voorgeskryf was. Graad 12 leerders het hulle NSS eindeksamen geskryf. Aan die einde van 2021 sal leerders weer almal eksamen skryf. Leerders word elke kwartaal deurlopend geëvalueer aan die hand van toetse sowel as informele evaluering.

6. BEHEERLIGGAAM

Die huidige beheerliggaam is in Maart 2021 verkies en dien ‘n driejaar termyn. Leerderlede dien slegs vir ‘n jaar. Daar is weer beheerliggaamverkiesing geskeduleer vir 2024.

Die volgende persone dien tans op die beheerliggaam:

DAGBESTUUR
1.  VOORSITTER: Renier van der Merwe
2. ONDER-VOORSITTER: Johan van Deventer
3. FINANSIËLE VOORSITTER: Willem Booysen
KOMITEE VOORSITTERS
4. BUITEMUURS: Bruce Schefermann
5. TERREIN EN VEILIGHEID: Antoon Roodt
6. TEGNOLOGIE: Frikkie Nel
7. BEMARKING EN PROJEKTE: M Breytenbach, T van Tonder
8. DISSIPLINÊR: J van Deventer (Voorsitter), N Erasmus, Bruce Schefermann
9. OPVOEDKUNDE:  HOOF Misha Martin
BEHEERLIGGAAMSLEDE
OPVOEDERS
10. OPVOEDER Charmain Hefer
11.  OPVOEDER Hendrik Janse van Rensburg
12.  OPVOEDER Julian Ferreira
13.  SEKRETARESSE: Daleen Coetzee
LEERDERS
14. LEERDER Ruan Radley
15. LEERDER Ethan Vermeulen
16. LEERDER Amone Zoet

 

Die beheerliggaam funksioneer aan die hand van die volgende komitees:

6.1 DAGBESTUUR

Die dagbestuur vergader slegs by hoë uitsondering om besluite te neem oor sake wat dringende aandag verg.

6.2 FINANSIES

Die skool se finansies is gesond en het versterk na die einde van die jaar toe. Die COVID-19 en algemene verarming van die Afrikaanssprekende gemeenskap raak egter nog steeds die skool en dit plaas uiteraard ‘n beperking op nuwe projekte wat aangepak kan word en die onderhoud van bestaande fasiliteite en toerusting. Dank word uitgespreek teenoor vele ouers wat bereid is om die hand dieper in hul eie sakke te steek in belang van die skool. Detail m.b.t. die skool se finansies word aangespreek in die begrotingsverslag.
Weens poste wat deur die Departement gevul moes word, moes die skool tydelik addisionele salarisse dra. Ongelukkig neem die aanstellingsproses ‘n tydjie. Alle posvlak 1 aanstellings is egter nou gefinaliseer. Ons departementshoof- en adjunkhoof pos moet nog gevul word.

6.3 BEMARKING EN PROJEKTE

Bemarking geskied deur die skool se webblad, Facebookblad, Instagram en Whatsapp-groepe en die Opedae. Ons streef daarna om deur die maksimum moontlike aantal kommunikasiekanale met ouers en potensiële ouers te kommunikeer. Opedag word gebruik om ouers in te lig oor wat die skool bied.

Gereelde afsprake met potensiële ouers werp ook vrugte af.
Ons het egter geleer dat die beste bemarkingsmeganisme van die skool gelukkige en tevrede ouers is wat die skool bemark onder vriende en nuwe intrekkers. Die koop van advertensieruimte in plaaslike koerante het in die verlede geen vrug afwerp nie. Ons doen ‘n beroep op ouers en Loffies om die skool passievol te bemark onder nuwe intrekkers, maar ook in hul daaglikse doen en late. Die beste bemarker van enige produk bly die mondelingse bemarking deur tevrede kliënte.

Die grootste projekte in terme van fondsinsameling is die jaarlikse kaskarwedren, die wintersport aandreeks(wat nie kon plaasvind nie) en die verkoop van die groot advertensiebord. Daar is plek vir addisionele advertensieborde in bepaalde areas. Borde is beskikbaar om teen ‘n jaarlikse tarief te huur, vir addisionele inkomste. Besighede is welkom om die skool te kontak vir meer inligting.

Die beheerliggaam poog om projekte daar te stel wat fokus op eksterne bronne van inkomste bo en behalwe ons eie ouergemeenskap.

6.4 VEILIGHEIDSKOMITEE

Die veiligheidskomitee bestaan uit ouerlede van die beheerliggaam, die terreinbestuurder sowel as onderwyspersoneel. Die komitee vergader kwartaalliks en hanteer sake wat die veiligheid van leerders, ouers, personeel en ander betrokkenes raak. Kommer heers oor leerders wat dikwels laatmiddag nog by die skool is nadat alle personeel reeds die terrein verlaat het. Ons het begrip daarvoor dat ouers lang ure werk, maar daar kan ongelukkig nie van personeel verwag word om ‘n gratis nasorgdiens beskikbaar te stel nie. Die beheerliggaam het besluit om ʼn wag van 06:00 tot 18:00 aan te stel wat baie help met die veiligheid by die hek en tydens skoolure.

6.5 DISSIPLINÊRE KOMITEE EN VERWANTE AANGELEENTHEDE

Die dissiplinêre komitee van die beheerliggaam bestaan uit drie ouerlede van die beheerliggaam. Hierdie komitee hanteer ernstige oortredings van leerders wat nie deur die bestuurspan en personeelkorps van die skool hanteer kan word nie, aangesien dit aanbeveling tot skorsing tot gevolg kan hê. Behalwe vir die daaglikse kleiner dissiplinêre probleme wat deur die bestuurspan en personeel hanteer word, is daar min ernstige probleme. Boelie-probleme word dadelik hanteer en so gou moontlik aangespreek.

Die handhawing van gesonde dissipline is ononderhandelbaar aangesien effektiewe onderrig daarsonder bloot nie moontlik is nie. Ouers se ondersteuning van die skool is hierin van kardinale belang. Die handhawing van dissipline word toenemend ‘n uitdaging by skole landswyd.

‘n Groot deel van die oorsaak hiervan lê daarin dat sommige ouers die skool nie ondersteun in die toepassing van die skool se dissiplinêre stelsel nie, selfs wanneer die skool onomwonde bewyse het van die kind se skuld. Dit skep by die kind die valse gevoel dat hy die verontregte is en die skool die skuldige.

Hierdie tipe optrede deur ouers doen, op die langtermyn, onberekenbare skade aan hul kinders. Ons maak sodoende ‘n geslag groot wat nie gesag kan aanvaar nie en hulle lewe deurgaan as die verontregtes in elke ongemaklike situasie waarin hulle beland in die toekoms. Skole landswyd ervaar toenemend dat ouers nie bereid is om hierdie lewenswaarde by hul kinders te vestig nie en eerder ten alle koste die skool die spreekwoordelike “vark in die verhaal” sal maak. Ons doen ons kinders daardeur ‘n geweldige onreg aan in hul vorming vir die toekoms.

Dit dra verder daartoe by dat onderwysers toenemend ‘n stryd voer om dissipline te handhaaf in die klas aangesien hulle “gedreig” word met die ouers indien die onderwyser die kind aanspreek oor onaanvaarbare gedrag. Basiese goeie maniere en respek teenoor volwassenes blyk ook lewenswaardes te wees wat besig is om uit te sterf.

Die skool is steeds besig met ‘n projek waar ons poog om weg te beweeg van ‘n hoofsaaklik reëlgedrewe skool na ‘n waardegedrewe skool. Om hierdie projek te laat slaag, moet elke rolspeler by die skool, nl. personeel, ouers en leerders inkoop en die projek ondersteun. Die projek kan slegs slaag indien die ouers saam met die personeel verantwoordelikheid aanvaar om gesonde waardes by ons kinders te vestig soos onder andere respek, betroubaarheid, toewyding, ens.

6.6. TERREIN EN FASILITEITE

Die terreinkomitee is verantwoordelik vir die instandhouding van ons terrein en fasiliteite. Ons tuine en terrein vertoon tans besonder netjies en dra daartoe by dat ons in ‘n aangename omgewing kan werk. Ons is deurlopend besig om aandag te skenk aan die opknapping van die skool se badkamers en ander fasiliteite. COVID-19 en beperkte skoolgeld het ‘n groot invloed gehad op opgraderings, aankope en herstelwerk.

Die volgende fasiliteite/toerusting is in die afgelope jaar herstel/opgeknap/aangekoop:

 • 2 x Yskas aankope vir HOCA-kombuis.
 • Addisionele banke en stoele vir die graad 8 en 12 klasse.
 • Verskeie ligte is herstel en aangebring om die skool.
 • Sonpanele is geïnstalleer en word jaarliks gediens.
 • Die skool se alarmstelsel is opgegradeer.

Indien die skool se finansies dit toelaat beoog ons om die volgende sake in die loop van 2022 aan te spreek.

 • Verfwerk aan skool af te handel.
 • Herstelwerk aan skool se dak.
 • Opknapping van die heining.
 • Opknapping van die kleedkamers
 • Uitspan se badkamers op te knap vir gaste.
 • Opgradering van die HOCA-Kombuis.
 • Tennisbaan se oppervlak.
 • Teeroppervlakte by personeel en ouers se parkering.

As gevolg van die ouderdom van die geboue is daar enkele probleme ten opsigte van onderhoud wat ʼn beduidende uitdaging bied gesien in die lig van ons beperkte begroting. Enkele voorbeelde hiervan is die volgende:

 • Stukkende ruite bly ‘n deurlopende probleem onder andere as gevolg van die ontoeganklikheid daarvan.
 • Die dak lek op enkele plekke.

7. SPORT EN KULTUUR

Uitstappies en toere het tans so duur geraak dat ons nie ‘n ander keuse het as om te herbesin oor ons ouergemeenskap se vermoë om die koste van hierdie toere/uitstappies te dra nie. Gesien in die lig van die huidige ekonomiese klimaat raak dit ook toenemend moeiliker om borge/skenkings te bekom. Ons streef egter steeds daarna om ons leerders wel blootstelling te gee deur hulle op toere en uitstappies te neem waar moontlik.

Leerders kan betrokke raak by die volgende kultuuraktiwiteite: Landsdiens, koor, VCSV, skaak, debat, tienertoneel en redenaars. Ons leerders presteer ook pragtig op kultuurgebied.

COVID-19 het in hierdie geval ook weer deelname beperk. Sekere alternatiwe reëlings kon deur instansies gemaak word sodat deelname op digitale platvorms kon plaasvind.

NAAM AKTIWITEIT PRESTASIE
     
KOOR
GEMMA VAN STADEN JEUGKOOR KZN – VOLKLEURE
PRIMÊRE LEERDERS GR 6-7

 

ATKV REDENAARS

PROVINSIALE WENNERS 2021

Die ATKV interne redenaarskompetisie het hierdie jaar normaal plaasgevind, alhoewel geen ouers toegelaat is om teenwoordig te wees nie.  Na die interne kompetisie is al die ATKV toesprake virtueel by die skool opgeneem.

RYAN BENADE ATKV – REDENAARS 1ste PLEK
NIKA MENGEL ATKV – REDENAARS 3de PLEK
KLARA GRUNDLING ATKV – REDENAARS 6de PLEK
MIA BREYTENBACH ATKV – REDENAARS 7de PLEK
CAMERON KRUGER ATKV – REDENAARS 10de PLEK
SEKONDÊRE LEERDERS

 

ATKV REDENAARS

DIGITAAL – ATKV
CHARLIZE VAN STADEN ATKV – REDENAARS 8ste PLEK
MEGAN MURRAY ATKV – REDENAARS 10de PLEK
LANDSDIENS Aktiwiteite is weens Covid-19 beperk.  Ons kon wel ‘n oornag “kamp” hou.
CHARL ROUX LANDSDIENS SPRINGBOKTOEKENNING
ETHAN VERMEULEN LANDSDIENS SPRINGBOKTOEKENNING
SONET BRUWER LANDSDIENS LEIERSKAPTOEKENNING
MARISKA HENNING LANDSDIENS LEIERSKAPTOEKENNING
DINé VAN DER MERWE LANDSDIENS LEIERSKAPTOEKENNING
 
TIENERTONEEL Ons het hierdie jaar 2 tonele gehad:

Ashoop – junior toneel

Eetlus – senior toneel

Die volgende leerders het almal Brons behaal:
KOSTUUMS EN GRIMERING SPAN TIENERTONEEL – ASHOOP BRONS
VERHOOGHULPE TIENERTONEEL – ASHOOP BRONS
TEGNIESE SPAN TIENERTONEEL – ASHOOP BRONS
Die volgende leerders het almal Silwer behaal:
KARIN DE JAGER – VERHOOGBESTUURDER TIENERTONEEL – ASHOOP SILWER
Die volgende leerders het die volgende prestasies behaal:
EMJEE GROESBEEK TIENERTONEEL – EETLUS BESTE AKTEUR
EETLUS is aangewys as die beste Ensemble in die reeks.  EETLUS is ook as naaswenners in die streek aangekondig.
VCSV Halfkleure vir VCSV leier – 2 jaar agtereenvolgend.
CHARLIZE VAN STADEN VCSV HALFKLEURE
ETHAN VERMEULEN VCSV HALFKLEURE
CHARL ROUX VCSV HALFKLEURE
RUAN RADLEY VCSV HALFKLEURE
DESIREE STRAUSS VCSV HALFKLEURE
GEMMA VAN STADEN VCSV HALFKLEURE
LELANIE SMITH VCSV HALFKLEURE
RICHUS KRIEL VCSV HALFKLEURE

 

Wetgewinge en departementele regulasies het sport en kultuur deelname tot ‘n minimum beperk. Daar was gelukkig geleentheid vir leerders om tydens die eerste kwartaal deel te neem aan span- en klub sportsoorte. Alhoewel ons aandreeksspanne nie gewen het nie, het hulle baie goed gevaar. Ons is trots om te sê dat Gelofte Skool (al is ons een van die kleinste skole in die toernooi) se spelers nie terugstaan vir enige van die groter skole nie. Ons is trots op hierdie spanne. Ons is ook trots op die volgende leerders met hulle individuele prestasies in atletiek, netbal, hokkie en krieket.

NAAM AKTIWITEIT PRESTASIE
NETBAL
NADINE HEFER AKSIENETBAL HALFKLEURE
ANLEROUX VAN TONDER AKSIENETBAL HALFKLEURE
MARISSA PRINSLOO AKSIENETBAL HALFKLEURE
KAYLA STIMIE AKSIENETBAL HALFKLEURE
MEGAN MURRAY AKSIENETBAL HALFKLEURE
DINé VAN DER MERWE AKSIENETBAL HALFKLEURE
AMELIA FURSTENBERG AKSIENETBAL HALFKLEURE
KAYLA STIMIE ETHEKWINI NETBAL – O/15 VOLKLEURE
AMELIA FURSTENBERG ETHEKWINI NETBAL – O/18 VOLKLEURE
NADINE HEFER KZN NETBAL – O/16 EREKLEURE
MARISSA PRINSLOO KZN NETBAL – O/16 EREKLEURE
DINé VAN DER MERWE KZN NETBAL – O/17 EREKLEURE
AMELIA FURSTENBERG KZN NETBAL – O/19 EREKLEURE
MÉA VAN DYK NETBAL ETHEKWINI – O/13
KRIEKET
KYLE DE BRUYN KRIEKET O/13 PADSA DISTRIK KRIEKETSPAN
HOKKIE
MADELEIN LOMBARD HOKKIE – O/13B PADSA SPAN BEHAAL
LIZE MUNRO HOKKIE STREEKSPROEWE
YAHNé JANSE VAN RENSBURG HOKKIE STREEKSPROEWE
ANéL VAN DER WESTHUIZEN HOKKIE STREEKSPROEWE
MIA BREYTENBACH HOKKIE STREEKSPROEWE DEELNAME

Ons wil graag ‘n besondere woord van dank rig tot elke personeellid, ouer en kundige wat oor die afgelope jaar by afrigting of die organisasie van sport by Gelofte betrokke was. U insette, dikwels sonder enige vergoeding, word opreg waardeer en maak ‘n reuse verskil in ons kinders se lewens.

8. MAATSKAPLIKE EN ANDER AANGELEENTHEDE

Die maatskaplike werkster bly ‘n groot bate vir die skool en dra beslis daartoe by dat ons leerders ook maatskaplik en geestelik versorg is. Ons opregte dank aan die onderskeie gemeentes en weldoeners wat die daarstel van hierdie pos beskikbaar maak. Die feit dat privaat praktisyns in sover dit ‘n sielkundige en arbeidsterapeut betref, per afspraak op die terrein beskikbaar is, vergemaklik toegang tot hierdie dienste beduidend vir ons leerders sowel as ouers.

9. MOEDERSKOMITEE EN MA’S WAT OMGEE

Ons moederskomitee bly ‘n geweldige bate vir die skool wat onvermoeid fondse insamel en projekte loods by die skool. Ons opregte dank aan hierdie groep ouers vir hul onbaatsugtige diens. Daar is verskeie voorbeelde van projekte by die skool wat deur hierdie klein groepie ouers daargestel is.

Ons is ook dankbaar vir die mate waarin hulle betrokke is by die hantering van funksies by die skool. Daar kan sonder uitsondering daarop gereken word dat ons trots sal wees op enige funksies wat deur hierdie klein groepie staatmakers georganiseer word.

Ons Moeders-wat-omgee (Mothers-who-care) is ook betrokke by die sopkombuis. Leerders ontvang daagliks ‘n warm bord kos. Vir sommige is dit die enigste voedsame maaltyd per dag. Dankie aan elke mamma wat tydens kwartaal 1 met soveel liefde die kos voorberei het.

Ons wil ook graag dank betuig teenoor die groep ma’s wat weekliks ‘n gebedsgroep hou by die skool om die skool en die skoolgemeenskap in gebed te dra. Hulle maak dikwels ook ‘n groot verskil deur die klein gebare van omgee wat hulle teenoor rolspelers by die skool betuig.

10. KLUB 100

Ons dra graag weer eens ons opregte dank oor aan hierdie klein groep entoesiastiese en lojale ondersteuners van die skool wat onvermoeid hul tyd, kundigheid en fondse tot die skool se beskikking stel. ‘n Mens hoef maar net op die terrein rond te beweeg om te besef watter geweldige bydrae die lede van Klub 100 oor die afgelope 28 jaar gelewer het tot die verbetering van bestaande fasiliteite en die daarstelling van nuwe fasiliteite. Ons waardeer hul lojaliteit en ondersteuning.

Die Wildsfees kon ongelukkig nie hierdie jaar, as gevolg van COVID-wetgewing, plaasvind nie. Klub 100 gebruik altyd ʼn groot deel van hierdie winste om terug te ploeg in die skool in.

Ons wil laastens Klub 100 bedank vir die 50% bydrae tot die aankoop van eksamenbanke vir twee sekondêre klasse, wat tydens COVID noodsaaklik was vir voorgeskrewe afstandhouding.

11. KOMMUNIKASIE

Ons vertrou dat hierdie een aspek is waaroor daar waarskynlik min kritiek gelewer kan word. Inligting word op ‘n verskeidenheid wyses, elektronies en andersins, beskikbaar gestel. Ons maak tans gebruik van die Whatsapp-groepe, die skool se webblad, Communicator, bulk SMS’e en van harde kopieë om inligting na ouers te versprei. Die skool se facebook blad dra ook daartoe by dat nuuswaardige gebeure by die skool effektief oor ‘n wye front versprei kan word.

12. GELOFTE EN DIE TOEKOMS

Alhoewel ons getalle in die verlede gestyg het, het ons getalle die afgelope twee jaar met ±70 leerders geval. Ongelukkig is die bekommernis nie net die dalende getalle nie, maar ook die aantal ouers wat nie meer skoolgeld as belangrik ag nie. Ons weet daar is ouers wat sukkel, hulle werk verloor het en finansieel nie ʼn bydrae kan maak nie. Dit is nie die probleem waarna verwys word nie. Die probleem is dat daar ouers is wat geld verdien, salaris ontvang, ʼn standvastige werk het en skoolgeld kan betaal, maar nie daardie verantwoordelikheid nakom nie.

Ons sit met ʼn groeiende getal ouers wat nie wil betaal nie. Vir hoe lank gaan ons ons kultuur van die skool so kan hou? Vir hoe lank sal ons die skool se etos en waardes kan handhaaf indien alle ouers nie ʼn finansiële bydra tot die skool maak nie? Vir hoe lank sal ons skool kan bly voortbestaan soos ons dit nou ken? Indien ouers nie ʼn drastiese verandering in hulle houding en bydrae gaan maak nie, gaan ons skool se kultuur, etos en waardes binne die volgende 10 jaar verander. Ongelukkig gaan dit dan te laat wees. Ons moet ʼn kultuur van betaal onder die ouers skep. Ons moet ʼn houding skep van gee en help. Die skool lewer ʼn groot bydrae tot elke leerder se ontwikkeling en sukses. Slegs as ouers die skool as so ʼn waardevolle bron kan sien, sal die skool op alle vlakke, terreine, en veral op finansiële gebied, beter kan word en vooruitgaan.
Skole landswyd het hierdie jaar dit finansieel (as gevolg van COVID-19 en nie-betalende ouers) erger ervaar as tevore. Ons het hierdie jaar dit eerstehands beleef hoe die ekonomie swaar trek en hoe ouers hulle werk verloor het. Tog wil ons elke betalende ouer bedank wat in hierdie moeilike tyd nog steeds ʼn bydrae tot die skool gemaak het.

13. DANKIE

‘n Woord van hartlike dank aan die volgende:

13.1 Ouers vir hul lojaliteit en onvermoeide ywer. Die skool kan doodgewoon nie effektief funksioneer sonder u insette op sovele terreine nie. Dankie ook aan ouers wat agteroor buig om hul finansiële verpligtinge teenoor die skool na te kom. Ons is deeglik daarvan bewus dat dit dikwels groot opoffering vra.

13.2 Personeel wat met entoesiasme, toewyding en deernis hul rol as opvoeders uitvoer. Die bydrae van personeel, dikwels onder moeilike omstandighede, moet nie gering geskat word nie. Personeel het inderdaad bo 2021 se omstandighede uitgestyg om kwaliteit onderrig, onder moeilike toestande, aan leerders te verskaf.

13.3 Leerders wat deur harde werk en toewyding, op welke terrein ook al, ‘n bydrae gelewer het om Gelofte se belange te bevorder. Julle is die hart van die skool.

13.4 Lede van die beheerliggaam wat met onvermoeide ywer ure spandeer in belang van die skool. Sonder hierdie insette en opoffering kan die skool nie effektief funksioneer nie.

13.5 Ouers wat by die moederskomitee betrokke is en werk van onskatbare waarde doen by die skool.

13.6 Ouers en ondersteuners wat betrokke is by Klub 100 en van hul kosbare tyd opoffer in belang van ons leerders.

13.7 Dankie aan elke ouer wat bereid is om op komitees te dien en sodoende hul tyd en kundigheid tot die skool se beskikking stel.

13.8 Dankie vir die graadvoogde en bestuurspan wat hulle werk met ywer en passie doen en op alle vlakke help met dissipline, leerders se welsyn, en die beheer van die dag tot dag optrede van leerders.

13.9 Ons Hemelse Vader wat ons weereens op sovele terreine in swaarkry en geluk gedra en geseën het.

No Comment

Comments are closed.